Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2013
Холиолчев, Х. авт, 2013. Ръст и растеж. Българска реч, 19(3), с-ци111 – 112.
Войчеховска, Ю. авт, 2013. Семантичен анализ на понятието майка. Българска реч, 19(2), с-ци67–70.
Славова, Т. авт, 2013. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.
Стоянова, Н. авт, 2013. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Автореферат.
Тишева, Й. авт, 2013. Структура на разговора. Българска реч, 19(3), с-ци11 – 19.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2013. Текстове плюс, София: Гутенберг.
Шушлина, В. авт, 2013. Функции на обръщението. Българска реч, 19(3), с-ци42 – 49.
Божанкова, Р. авт, 2013. Хоризонти на дигиталната литература, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Мирчева, Е. авт, 2013. Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), с-ци122–125.
Парижкова, Л. авт, 2013. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 4, с-ци307–314. Available at: http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf [Отворен на 03.04.2015AD].
Харалампиев, И. авт, 2013. Чл.-кор. проф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), с-ци118–121.
Васильева, Е. авт, 2013. Язык и слово в представлениях западных теолингвистов. Вестник Иркутского государственного лингвистического университетa, (2 (23), с-ци128–133. Available at: http://www.islu.ru/files/2013/vestnik_no223_2013.pdf#page=127 [Отворен на 20.10.2014AD].

Страници

Subscribe to Синдикирай