Skip to content Skip to navigation

Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил

ЗаглавиеСлавянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил
Вид на публикациятаBook
Година на публикуване2013
АвториСлавова, Т
Страници350
ИздателУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Място на издаванеСофия
Език на публикациятаbul, chu, grc
ISBN9789540735153
Резюме

Тази книга изследва славянския превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил, запазен в 15 руски преписи (пълна и съкратена версия) от XVI в. до XVIII в. и в печатната Кирилова книга от 1644 г. По тези източници се представя критическо издание на славянския превод и реконструирана история на текста. Специално внимание се отделя на езика на славянския текст (правопис, морфосинтаксис, лексика и словообразуване), чрез който става възможно датирането на превода, тъй като липсват всякакви други сведения за това.

Възникването на превода се отнася към XIV в. и книжовната продукция на Евтимиевата школа и се поставя в съответен литературен и исторически контекст. Изследването е снабдено с речник-индекс на словоформите по приетия за основен в изданието ръкопис (РГБ, ф. 178, Музейное собрание № 3112).

Бележки

Резюме на английски.

Страница за книгата в сайта.

Reseach Notes

Увод
I. Ръкописната традиция
1. Археографски бележки
2. Кодикологически и правописни особености на основния препис (РГ Б, ф. 178, № 3112)
II. Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий и неговият гръцки оригинал
1. Пропуски и добавки в славянския превод
2. Техника на превод
III. Езикът на славянския превод на посланието на патриарх Фотий
1. Морфологични особености
    Същест вителниимена
    Прилагателни имена
    Местоименна система
    Наречия
    Глаголна система
    Система на причастията
2. Синтактични особености
    Падежни употреби в гръцкия оригинал и предаването им в славянския превод
    Синтактични конструкции
3. Лексикални и словообразувателни особености
    Лексикална синонимия
    Лексиката и нейният произход
    Редки думи
    Словообразувателни модели
IV. Текстология на славянския превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил
1. Текстологически особености на ръкописното разклонение Г С Ч У
2. Текстологически особености на ръкописното разклонение Р А Б В
3. Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил в Печатната кирилова книга
4. Църковно славянският препис на Фотиевото послание на дамаскин велешки
V. Датиране на превода. Исторически контекст за появата му
VI. Принципи на издаване на текста
VII. Издание на текста
VIII. Речник-индекс на словоформите
Съкращения
Списък на цитираната литература
Summary

Код за цитиранеСлавова2013a
Subscribe to Синдикирай