Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 88 резултата:
Избор: Keyword is съпоставителни изследвания  [Clear All Filters]
1980
Adrados, F. авт, 1980. Les langues slaves dans le contexte des langues indo-européennes. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), с-ци3–15.
1979
Парашкевов, Б. авт, 1979. Интернационални съществителни със суфикс -ция и техните еквиваленти в немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци20–29.
Карпов, В.А. авт, 1979. Числителните два, двама, две и техните съответствия в белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци7–11.
1977
Helbig, G. авт, 1977. Zu einigen theoretischen und praktischen Problemen der grammatischen Konfrontation. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(3), с-ци5–34.
1976
Herej-Szymańska, K. авт, 1976. Kategorie słowotwórcze czasowników denominalnych we współczesnym języku polskim i bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), с-ци35–47.
Bojar, B. авт, 1976. Polskiе i bułgarskie czasowniki komunikujące relacje czasowe. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), с-ци65–77.
Korytkowska, M. авт, 1976. Z semantyki i składni czasowników bułgarskich i polskich: bg. iskam. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци31–44.
Леков, И. авт, 1976. Съпоставителният анализ на белоруския и българския език в рамките на родствените отношения между двата езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци149–160.
Карпов, В.А. авт, 1976. Употреба на предлозите в български и белоруски текстове. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци20–26.
Парашкевов, Б. авт, 1976. Функционални еквиваленти на българското възвратно лично местоимение във фински език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), с-ци135–145.
Леков, И. авт, 1976. Явна и „скрита“ глаголна съпоставителна проблематика на полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци65–82.

Страници

Subscribe to Синдикирай