Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), с-ци97-111.
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), с-ци97–111.
Супрун, А. авт, 1977. Староболгарское съторице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), с-ци49–54.
Славова, Т. авт, 2005. Старобългарските релативи в исторически аспект. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(4), с-ци64–74.
Младенова, М. авт, 1983. Старобългарският глагол рачити. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), с-ци91–94.
Буюклиев, И. авт, 1981. Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци35–41.
Годишник на Духовната академия, 1954–1955
Херей-Шиманска, К. авт, 1980. Старобългарското вощага. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци75–78.
Рецензия за [ibib]Попов1985[/ibib]
Петков, М. авт, 2005. Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), с-ци26–40.
Ангелов, Б. авт, 1955. Старославянски текстове. I. Нов препис на старобългарския разказ „Чудото с българина“. Известия на Института за българска литература, 3, с-ци 167–173.
Самсонов, Н. авт, 1991. Старославянские по происхождению элементы в народной речи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци83–86.

Страници

Subscribe to Синдикирай