Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Христов, П.Д. авт, 1996. Софийските графити. Българска реч, 2(3), с-ци24–27.
Миланов, В. и съавт. авт-ри, 2011. Софийският университет, студентите и езиковата култура. Българска реч, 17(2), с-ци5-7.
Георгиев, Г. авт, 1983. София и софиянци, 1878–1944, София: Наука и изкуство.
Андреева, Л. авт, 2007. Социално познание и междуличностно взаимодействие, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Цанков, К. авт, 1994. Социолингвистика и речев етикет, Велико Търново: Знак '94.
Кънчева, П. авт, 2006. Социолингвистическа вариативност в речта на западнобългарски преселници от територията на белоградчишко-трънския диалект в София. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 436-446.
Недкова, К., Папазова, К. & Аргирова-Герасимова, М. авт-ри, 2007. Социологически поглед. В Списание „Библиотека“: Тематичен указател: 1984–2005 г. с-ци 199-246.
В: [ibib]Шуманова2007[/ibib]
Волков, Ю.Г. & Мостовая, И.В. авт-ри, 2000. Социология, Москва: Гардарики.
Каранфилов, Е. авт, 1941. Социология на клюката. Философски преглед, (1), с-ци1-24.
Дойнов, П. ред, 2009. Соцреалистически канон / Алтернативен канон, София: Нов български университет.
Григорова, Е. авт, 1984. Спектрален анализ на немските дифтонги и на техните съответствия в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци19–32.
Голосова, Т. авт, 2004. Специфика внешнетемпоральной транспозиции в русском и украинском художественном тексте. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци18–27.
Алексова, К. авт, 2005. Специфика на адмиративните употреби в трите глаголни лица. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 557-567.

Страници

Subscribe to Синдикирай