Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Деянова, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Деянова, М. авт, 1987. Някои начини на действие при украинския глагол в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци20–27.
П
Деянова, М. авт, 1981. Подчинени обстоятелствени изречения със съюза дa/da в българския и словенския книжовен език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци21–30.
Subscribe to Синдикирай