Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Недкова, Емилия  [Clear All Filters]
2002
Цонева, Д. & Недкова, Е. авт-ри, 2002. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), с-ци24–30.
Subscribe to Синдикирай