Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Манчев, Красимир  [Clear All Filters]
1976
Манчев, К. авт, 1976. Принципи на типологичното изследване на езика (Principes de l’étude typologique du langage). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци40–57.
Subscribe to Синдикирай