Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Лесневская, Димитрина  [Clear All Filters]
1985
Лесневская, Д. авт, 1985. Синтактична синонимия при изразяване на изяснителни и целеви отношения в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), с-ци27–33.
Subscribe to Синдикирай