Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Деянова, Мария  [Clear All Filters]
1987
Деянова, М. авт, 1987. Към историята на словореда в българските да-конструкции. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(2), с-ци23–40.
Деянова, М. авт, 1987. Някои начини на действие при украинския глагол в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци20–27.
1981
Деянова, М. авт, 1981. Подчинени обстоятелствени изречения със съюза дa/da в българския и словенския книжовен език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци21–30.
1978
Деянова, М. авт, 1978. Конструкции с факултативно предикативно определение в чешкия книжовен език в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци54–64.
Subscribe to Синдикирай