Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Бояджиев, Борис  [Clear All Filters]
1984
Бояджиев, Б. авт, 1984. Хипотаксис и адективация във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(6), с-ци21–28.
Subscribe to Синдикирай