Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Беличова, Хелена  [Clear All Filters]
1990
Беличова, Х. авт, 1990. За глаголните предикати с персонична субстантивна основа в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци106–110.
Subscribe to Синдикирай