Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Сотиров, Петъра  [Clear All Filters]
2006
Сотиров, П. авт, 2006. От съпоставителни граматики към съпоставителен анализ на дискурси (Върху примери от полския и българския дискурс). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 456-464.
Subscribe to Синдикирай