Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Автор is Петрова, Красимира  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Петрова, К. авт, 2001. WordNet като средство за чуждоезиково обучение. В Научна конференция с международно участие "Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век", . 14-15 ноември 2001. София: ДЕО, ИЧС, СУ.
Петрова, К. & Алексова, К. авт-ри, 2003. Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. В Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г. София: Сема РШ.
Петрова, К., Алексова, К. & Осенова, П. авт-ри, 2002. Обзор электронных ресурсов славянских языков: виды и применение. 8-ма международна конференция на МАПРЯЛ, 4-7 април 2002, Велико Търново.
Петрова, К. авт, 1995. Психолингвистическое исследование лексико-семантических групп с идентификатором сутки в русском и денонощие в болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), с-ци5–13.
Петрова, К. авт, 1977. Поетическите опити на Фридрих Енгелс и преводите им в България (Die dichterischen Versuche von Friedrich Engels und ihre bulgarischen Übersetzungen). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(3), с-ци126–156.
Петрова, К. авт, 2002. Библиография на Пенка Илиева-Балтова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(3), с-ци195–203.
Петрова, К. & Алексова, К. авт-ри, 2003. Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език. В Б. Биолчев, ред Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 277 – 293.
Петрова, К. авт, 2005. Граматичната картина на света като част от езиковото съзнание на личността. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 495-503.
Subscribe to Синдикирай