Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Буджишевска, Ванда  [Clear All Filters]
1989
Буджишевска, В. авт, 1989. Из българо-румънските лексикални връзки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с-ци36–38.
Subscribe to Синдикирай