Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Щайнке  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Щайнке, К. авт, 1984. Наблюдения над употребата на старобългарските причастия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(2), с-ци78–85.
Щайнке, К. авт, 1984. Наблюдения над употребата на старобългарските причастия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(2), с-ци78–85.
Щайнке, К. авт, 1984. Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци5–10.
В
Щайнке, М. авт, 2003. Времето. Българска реч, 9(1), с-ци54–55.
Стихотворение
Subscribe to Синдикирай