Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Чуканова  [Clear All Filters]
1989
Чуканова, Й. авт, 1989. За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци133–137.
1979
Чуканова, Й. & Григорова, А. авт-ри, 1979. Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци91–92.
Subscribe to Синдикирай