Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Цонева  [Clear All Filters]
2002
Цонева, Д. & Недкова, Е. авт-ри, 2002. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), с-ци24–30.
1990
Цонева, Д. авт, 1990. Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци28–32.
Subscribe to Синдикирай