Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Фийлдър  [Clear All Filters]
1988
Фийлдър, Г. авт, 1988. За неутрализацията на категорията време в българския, английския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци28–36.
Subscribe to Синдикирай