Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 99 резултата:
Избор: Author is Попов  [Clear All Filters]
2014
Попов, К. авт, 2014. Преоткриване на поета. Българска реч, 20(1), с-ци85-86.
Попов, К. авт, 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч, 20(3), с-ци5 – 6.
2013
Попов, К. авт, 2013. Българското слово. Българска реч, 19(3), с-ци5 – 7.
Попов, К. авт, 2013. За поетиката на вечното в нашата поезия. Българска реч, 19(3), с-ци86 – 89.
2010
Попов, Г. авт, 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. В Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη, с-ци 31–43.
2008
Попов, Г. авт, 2008. Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир. В Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of the International Conference. Sofia, Bulgaria, 21-26 february, 2008. Sofia: Boyan Penev.
2007
Попов, Г. авт, 2007. Каноны на Рождество Христово в древней славянской минейной традиции. В Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung Bonn, 7.-10. Juni 2005. Paderborn: Schöningh, с-ци 298–315.
2006
Попов, Г. авт, 2006. Азбучната молитва - класическо произведение на средновековната българска литература. Славянски глас. Годишник на славянското дружество в България, 1, с-ци45–53.
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 2006. Български тълковен речник 4th изд Д. Попов, ред, София: Наука и изкуство.
Попов, Г. авт, 2006. Свети Наум като химнописец. В Свети Наум Охридски - живот и дело. Скопjе, с-ци 31–41.
2005
Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Попов, Г. авт, 2005. Езикови аспекти на старобългарския акростих. В Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, с-ци 575–585.
Попов, Г. авт, 2005. За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). В Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 288–301.
2004
Попов, Г. авт, 2004. Проникновен изследовател на старобългарското поетическо наследство. В Проблеми на старобългарската поезия. София: Боян Пенев, с-ци 11–13.

Страници

Subscribe to Синдикирай