Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 23 резултата:
Избор: Author is Петкова  [Clear All Filters]
2010
Петкова, И. авт, 2010. Поколението ЗДР. Българска реч, 16(1-2), с-ци21 – 24.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
2005
Исса, К. авт, 2005. От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. В К. Цанков и съавт., ред-ри Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 261 – 267.
1981
Петкова, С. авт, 1981. Българска фолклористична литература за 1980 година. Български фолклор, 7(2), с-ци109–122.
Петкова, В. авт, 1981. За билингвизма и интерференцията в морскотърговската комуникация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци17–24.
Subscribe to Синдикирай