Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Павлов  [Clear All Filters]
1992
Павлов, И. авт, 1992. Куйо Марков Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16, с-ци3–5.
1983
Бакалов, Г. авт, 1983. Из Христо Ботев. В Л. Павлов, ред Студии, статии, рецензии. София: Български писател, с 130.
Първа публикация: Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 02 юни 1921, бр. 2.
1980
Павлов, И. авт, 1980. Седемнайсети софийски летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци82–83.
Павлов, И. авт, 1980. Чешки доказателства за името Страхота. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(1), с-ци68–72.
1979
Павлов, И. авт, 1979. Шестнадесети софийски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци114–115.
1949
Павлов, Т. авт, 1949. С ботевска жар, по димитровски път – към социализъм. В Христо Ботев. София: Български писател, с 114.
Subscribe to Синдикирай