Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Author is Добрев  [Clear All Filters]
2010
Црвенковска, Е. авт, 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В М. Йовчева и съавт., ред-ри Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, с-ци 238–249.
2006
Добрев, И. авт, 2006. Похвала. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, с-ци88–89.
2002
Добрев, И. авт, 2002. Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(3), с-ци3–12.
2001
Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ и Народното житие на Св. Иван (Йоан) Рилски. В. Търново, 1998 . (Българистични проучвания. Т. 3)
1981
Добрев, И. авт, 1981. Мястото на българския език сред другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци3–14.
1980
Добрев, И. авт, 1980. Как да тълкуваме датите в старите писмени паметници. В Славянска палеография и дипломатика. София: CIBAL, с-ци 153 – 167.
Subscribe to Синдикирай