Skip to content Skip to navigation

Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева

ЗаглавиеLittera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева
Вид на публикациятаBook
Година на публикуване2005
Редактор на сериятаСтоянова, Ю, Дачева, Г, Михайлова, Н, Миланов, В
Страници886
ИздателУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Място на издаванеСофия
Резюме

Този сборник включва и няколко литературни статии, както и разказ, които са знак за уважение на авторите към проф. Василка Радева, с която са работили и продължават да работят в административните структури на Софийския университет - Академически съвет, Факултетски съвет, Летен семинар по български език и култура и др. Включихме ги в сборника с ясното убеждение, че в XXI в. лингвистиката и литературознанието все повече трябва да намаляват дистанцията помежду си и да се обединяват за съхранението на родовата идентичност.Съдържанието на сборника е доказателство, че българската лингвистика е част от общоевропейското комуникативно общество. Посвещаваме го с много обич и благодарност на проф. дфн Василка Радева, като и желаем здраве, дълголетие и още много успехи.

Reseach Notes

Съдържание

[Увод]

 • Написаното остава - с. 13-14
 • Пашов, Петър. Проф. дфн. Василка Радева - виден учен езиковед и университетски преподавател - с. 15-26
 • Биолчев, Боян. „Троицата-поезия“ на Карол Войтила - с. 27-28
 • Федотов, Александър. „Аз спя в пещерата на трансцедентната истина“ - с. 29-48
 • Стефанов, Валери. Червената мишка (Опит в дяволската реч) - с. 49-71
 • Карагьозов, Панайот. Същност и езикови аспекти на светостта - с. 72-79
 • Семов, Марко. Кучешки живот - с. 80-85

Ареална лингвистика. Диалектология. Етнолингвистика. Фонетика

 • Kostov, Kiril. Die Partizipien Perfekt Aktiv der bulgarischenVerben des Sehens und als Vorbild zur Schaffung des neuen Substantivs dikhlo mit zwei Bedeutungen 1. „Spiegel“ und 2. „Laterne“ im Balkanzigeunerischen - p. 89-95
 • Schubert, Gabriela. Sprache, Identität, Sprachwechsel - p. 96-107
 • Клепикова, Галина П. Из болгарской диалектной лексики: страндж. 'гугла, гугул/кукул' и под. - с. 108-117
 • Лешбер, Корина. Нови тенденции в ареалната лингвистика: методи и резултати - с. 116-125
 • Младенова, Дарина. Производната и метафоричната лексика от гледище на ареалната лингвистика - с. 126-146
 • Бояджиев, Тодор. Фонема /в/ в българските диалекти. - с. 147-155
 • Младенов, Максим Сл., Младенова, Олга M. За един тип притежателни конструкции в българския език - с. 156-165
 • Тетовска-Троева, Маргарита. Централните балкански говори в светлината на лингвогеографските данни в Българския диалектен атлас - с. 166-180
 • Керемидчиева, Славка. Съдбата на едно българско говорно ядро в Солунско. - с. 181-190
 • Павлова, Неда. Към въпроса за следите на саксонските рудари в България - с. 191-201
 • Витанова, Марияна. Архаични черти и иновации в диалекта на преселниците от с. Кръстополе (Еникьой), Ксантийско – с. 202-211
 • Тончева, Христина. За някои неописани диалектни думи в българското словно богатство. - с. 212-215
 • Колев, Георги. Названия на запушалката в българския и словашкия език - с. 216-231
 • Русинова, Румяна. За фонетично-морфологичната интерференция в един мезолект - с. 232-239
 • Миланов, Владислав. Абстрактни названия за беда в българските диалекти - с. 240-248
 • Шишков, Петър. Вокална елизия в гребенския говор - с. 249-252
 • Узенёва, Елена С. Свадебное деревце у болгар (этнолингвистический аспект) - с. 253-262
 • Kanchev, Ivan. Las consonantes oclusibas del español en posición implosiva (descripción y contarste) - p. 263-270
 • Жобов, Владимир. Законът на Грасман и родопската фонетика - с. 271-274

Словообразуване

 • Балтова, Юлия. Словобразувателни иновации в българския книжовен език от периода на Възраждането - с. 277-287
 • Маровска, Вера. Словобразувателни процеси с конотативен характер в съвременния български език - с. 288-302.
 • Ликоманова, Искра. Езиковата икономия в южнославянските езици (български, сръбски, хърватски, македонски и словенски) - с. 303-313
 • Попов, Димитър. Стилистика на произносителните практики в българската реч - с. 314-333
 • Кяева, Елена. Словобразувателната категория nomina loci в българските и словашките говори - с. 334-345
 • Аврамова, Цветанка, Осенова, Петя. Отново по въпроса за границата между сложна дума и словосъчетание (Върху материал от най-новата българска лексика) - с. 346-358
 • Петрова, Красимира. Словобразувателни особености на междуметията в руския и българския език - с. 359-367
 • Македонска, Емилия. За мястото на чешкото словообразуване в някои от първите граматики на чешкия език - с. 368-371
 • Бонджолова, Валентина. Редеривацията като начин за оказионално словообразуване (Върху материал от масмедиите и рекламата) - с. 372-381

Морфология. Синтаксис

 • Валтер, Хилмар. За „метаморфозата“ на една местоименна форма в съвременния български език - с. 385-392
 • Асенова, Петя. Морфологизацията - средство за формообразуване и словообразуване - с. 393-397
 • Парашкевов, Борис. Генетично-типологични общности в резултат на морфологично реализирани множествени форми за среден род в български и немски - с. 398-406
 • Пашов, Петър. „Волни съчетания“ на морфеми при именното словообразуване и формообразуване в българския език (Може ли наставка да разкъса окончание и „да се вмъква“ в него, а една словоформа да има едновременно два определителни члена?) - с. 407-421
 • Куцаров, Иван. За термините, с които назоваваме тъй наречените девет български глаголни времена - с. 422-429
 • Буров, Стоян. За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език - с. 430-438
 • Алексова, Красимира. За отношението синонимия – бипартиципиалност – бидетерминативност в българската глаголна система - с. 439-456
 • Чакърова, Красимира. Към въпроса за наративните прехоси в българската художествена проза - с. 457-468
 • Гаравалова, Илияна. Действието на принципа на компенсацията в рамките на категориите 'вокатив' и 'определност/неопределност' при съществителните имена в съвременния български език - с. 469-479
 • Ницолова, Руселина. Бележки за значението на именнитегрупи с артикли в българския език - с. 480-492
 • Влахова, Радка. Към семантичната и синтактична характеристика на глаголите с префикс о- - с. 493-498
 • Тишева, Йовка. За "паразитите" в речта ни - с. 499-510
 • Бъркалова, Петя. Синтактични позиции и словообразувателни матрици - с. 511-520
 • Бъчваров, Янко. Динамика и иновации в българския и чешкия синтаксис през 90-те години на XX век - с. 521-528
 • Гугуланова, Иванка. За таксисната характеристика на изречението в българския език - с. 529-536
 • Хаджиева, Елена. Словоредните различия между българския и руския език - източник на синтактична интерференция - с. 537-545
 • Георгиева, Мариана. Метаезикът на сложното изречение - с. 546-558
 • Стефчева, Росица. За една интерактивна (системно-структурна, семантична и когнитивно-прагматична) стратегия на прочита ( Върху материал от български и сърбо-хърватски език) - с. 559-567
 • Джонова, Марина. Предикати със задължителен аргумент експериенцер от типа дострашее ме, домъчнее ми - с. 568-577

Лексикология. Стилистика

 • Марти, Роланд. „Звукова чуждост“ на заемките в българския език – с. 581-592
 • Петков, Павел. Семантичната специфика на лексическите единици и отношението на еквивалентност в двуезиковите речници – с. 593-600
 • Зидарова, Ваня. Лексикализация на деминутиви в съвременния български книжовен език – с. 601-608
 • Krejći, Pavel. Proč má Chorvatsko v bulharštině tři jména? (plus pět připadů dublet v bulharském zeměpisném názlosloví) – p. 609-626
 • Stantschev, Christo. Lexikalisch-sematische Aspekte der Spache von Nikolai Chaitow aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht („Das Ziegenhorn“ in deutscher Sprache) – p. 627-633
 • Панайотов, Величко. Още за българо-словашката лексикална близост – с. 634-641
 • Железарова, Радост. Как идват заемките от английски в славянските езици? - с. 642-646
 • Михайлова-Сталянова, Надежда. Глаголите за възприятие и менталните действия – с. 647-656
 • Херей-Шиманска, Кристина. Семантика на славянското *golъ – с. 657-661
 • Korytkowska, Małgorzata. Cechy stylistyczne tekstu w perspektywie konfrontatywnej – na przykładzie polskiego i bułgarskiego przekładu Biblii – p. 662-671
 • Draganova, Ekaterina. Reflexions sur la composition des Chroniques de Froissart – p. 672-682
 • Димова, Ана. Игрословици в афоризми и вицове при превод – с. 683-693
 • Баракова, Пенка. Специфика на комуникативната схема на рекламния текст – с. 694-703
 • Дачева, Гергана. Дискурси на преживяното в мемоарно-автобиографичния жанр – с. 704-708
 • Замбова, Антония. За думите, за тяхната сила и безсилие – с. 709-719
 • Китанова, Мария. Употребата на диалектни фразеологични единици в разказите от сборника „Диви разкази“ на Николай Хайтов – с. 720-725

История на езика. Езикова култура. Детска реч

 • Steinke, Klaus. Bulgarsich in der diaspora. Anmerkungen zu den beiden Übersetzungen des Neuen Testaments in die Sprache der Banater Bulgaren – p. 729-736
 • Rusek, Jerzy. Z historii nazwy имот 'majątek, mienie, posiadłość ziemska' w języku bułgarskim – p. 737-746
 • Първев, Христо. Възрожденско-следосвобожденски български времена езикостроителни – с. 747-757
 • Велчева, Боряна. Из историята на мизийските говори – с. 758-761
 • Славова, Татяна. Езически реалии в старата българска книжнина (Названия на амулети и обредни празници в кормчиите) – с. 762-770
 • Вълчев, Боян. Забележителни постижения на българската възрожденска мисъл. По случай 140 години от издаването на Кратка българска граматика от Добри Войников – с. 771-781
 • Колева, Красимира. Личното име Василка в българската антропонимия – с. 782-787
 • Костадинова, Петя. Значението на прилагателното 'благополученъ' в текста на Паисиевата „История славяноболгарская“ - с. 788-794
 • Антонова – Василева, Лучия. Изходият глагол във видовете двойки с перфективен корелат, съдържащ суфикс -и- - 795-803
 • Стоянова, Юлияна. Функции на деминутивите в общуването между възрастни и деца – с. 804-820
 • Popova, Velka. Frühe Stufen beim Aspekterwerb im Bulgarsichen – p. 821-834
 • Бунджулова, Галина. Езиковото формиране в ранна детска възраст: езикови игри – с. 835-841
 • Мурдаров, Владко. Словообразуване и правопис (За един вид сложни прилагателни имена) – с. 842-845
 • Холиолчев, Христо. Колебания в българския правоговор – с. 846-859
 • Пантелеева, Христина. Две наблюдения над съвременната българска езикова ситуация – с. 860-867
 • Байрамова, Мая. Случи се да ни се случи – с. 868-874

[Библиография]

 • Михайлова-Сталянова, Надежда, Жобов, Владимир. Библиография на проф. дфн Василка Радева – с. 875-886.
Код за цитиранеСтоянова2005a
Subscribe to Синдикирай