Skip to content Skip to navigation

пълнозначна лексика; непълнозначна лексика; глаголна температура; номинална температура; адйективна температура; имперсонална глаголна температура

Лексика и стил в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език

Настоящата статия е опит да се приложи статистическа методика върху лексикалния материал от житието на св. Екатерина Život sv. Katarine. Тъй като не ни е известно да са правени подобни проучвания в хърватската медиевистика, основната цел на работата е да даде подтик за бъдещи подобни изследвания върху други средновековни хърватски текстове, както и материал за сравнение и съпоставка на получените резултати. В настоящото проучване ще се ограничим само върху някои аспекти на статистическата лингвистика, даващи сведения основно за стила на разглежданото житие.

Subscribe to пълнозначна лексика; непълнозначна лексика; глаголна температура; номинална температура; адйективна температура; имперсонална глаголна температура