Skip to content Skip to navigation
Harkins, W.Edward, 1951. Bibliography of Slavic philology, New York: King’s Crown Press.
Petrova, K., Aleksova, K. & Osenova, P., 2003. Electronic Resources of Slavic Languages - an Overview. Electronic Description and Edition of Slavic Sources. International Conference.
Петрова, К., Алексова, К. & Осенова, П., 2002. Обзор электронных ресурсов славянских языков: виды и применение. 8-ма международна конференция на МАПРЯЛ, 4-7 април 2002, Велико Търново.
Петрова, К. & Алексова, К., 2003. Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. In Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г. София: Сема РШ.
Petrova, K., 2004. WordNet as a Tool for Linguistic Research and Foreign Language Teaching. In International conference «ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ» "LITERACY IN THE NEW MILLENNIUM", 31 October - 2 November 2002, Patras, Greece. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Петрова, К., 2001. WordNet като средство за чуждоезиково обучение. In Научна конференция с международно участие "Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век", . 14-15 ноември 2001. София: ДЕО, ИЧС, СУ.
Petrova, K., 2002. Bulgarian WordNet as a Source for (Psycho)linguistic Studies. In Litora psycholinguistica (Психолингвистични брегове). София: Сема РШ, pp. 339–344.
Nikolov, T. & Petrova, K., 2001. A Core of Bulgarian WordNet for Nouns. Humans and Computer. Verbal communication and interaction via computer. In T. Slama-Cazacu, ed. 9-th International conference of GRLA-RWCAL, Bacau-Tescani, Romania, 26-29 April 2001. Constanţa: Europolis, pp. 279–296.
Nikolov, T. & Petrova, K., 2001. Towards Building Bulgarian WordNet. In G. Angelova et al., eds. Euroconference Recent Advances in Natural Language Processing.Proceedings. Tzigov Chark, Bulgaria, 5-7 September, 2001. John Benjamins, pp. 199–203.

Тематична мрежа: Балкански регионални информационни центрове за повишаване на осведомеността и за стандартизация на лингвистичните ресурси

Увод

Предлагаме на вашето внимание информация за един от наскоро приключилите проекти в областта на компютърната лингвистика, с което се надяваме да бъдем полезни в намирането на информация, дублирана на английски и български език, за всички интересуващи се от очертаната по-нататък проблематика.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS