Skip to content Skip to navigation

Форми със семантика на отрицание в поезията на Николай Лилиев

От заключението:

Резултати от анализа показват следното: на морфологично равнище експлицираното отрицание е застъпено по-голяма степен, отколкото на синтактично; съществува конкурентна употреба между прилагателни имена с форманти БЕЗ- и с НЕ-; средното съотношение на броя единици към броя словоформи сред тези с най-голяма честота е 1:2 при отрицателните глаголни форми и 1:3 при маркираните с отрицателен формант прилагателни имена; съотношението на прилагателните имена с отрицателен формант към този на отрицателните глаголни форми е 2,34.

Въз основа на получените резултати от анализа можем да заключим, че експликацията на отрицанието в поезията на Николай Лилиев е най-силно застъпена при прилагателните имена с форманти НЕ- и БЕЗ-, които отричат статичните признаци, качества или свойства на предметите и явленията.

...

Пълният текст на публикацията (PDF)