Skip to content Skip to navigation

Структурни, ономасиологични и словообразувателни модели при някои украински и български орнитоними

От изводите на тази публикация:

В резултат на представената в настоящата работа съпоставка на украинските и българските родови названия на птиците в структурен, семантичен и словообразувателен акпект, можем да направим следни те изводи:

Най-същественото формално разминаване между двете терминологии е различната последователност на съставящите видовото название компоненти – в българските наименования прилагателното стои пред съществителното, а в украинските прилагателното е първи компонент.

Относно семантичната страна на орнитонимите в български и украински можем да определим общи за двете езикови системи ономасиологични модели, които се различават по своята разпространеност. Най-многобройни и за двата езика са названията с мотивиращ признак ‘звуков комплекс, който птиците издават’. Сравнително по-многобройни са украинските орнитоними с мотивиращ признаци ‘Морфологични особености на птиците’и ‘Връзка с други пъици или животни’ отколкото българските със съответните мотивации.

Благодарение на езиковата общност много названия в украински и български произлизат от еднакви корени. Те влизат в състава на т. нар. „общославянска лексика“, която е наследство от праславянския езиков период. В някои случаи праславянските думи са се запазили в украински и са изчезнали в български: орябок, сорокопуд, чиж, рарiг, лунь, а в други са се закрепили в български, но не съществуват в украински: несит, патица, петел.

По-голямата част от научните названия на птиците както в български, така и в украински възникват чрез вторична непряка номинация. Повечето наследени от праславянскиназвания са с първична номинация. При народните названия и в двата езика е разпространена пряката номинация, основаваща се на външните белези на денотата.

От словообразувателните начини са застъпени суфиксният, префиксно-суфиксният и композициоонният, като и в двата езика липсват названия, оформени единствено чрез префикси.

Най-разпространени словообразувателени типове в украински за названия от м.р. са: N + -ик; N + -чик; N + -н- + -ик; V + -ач; Adj + -ар; пiд + N + -(н)ик, за ж.р.: N + -ян- + -к-/а/; N + I + V + -ка ; N + -iвк- /а/.

Най-разпространени словообразувателни типове в български за названия от м.р. са: N + ар; V + -ач; N + I + V + -ач; за ж. и ср. р.: N + -арка; N + -арче; Adj + I + N + -ka; N + I + V + -ка.

Пълният текст на публикацията. (PDF)