Skip to content Skip to navigation

Нагласи към паралингвистични средства (жестове, мимики, пози)

Съобщение от редакцията

Това е предварителна публикация! Тя ще съдържа още материали и друго оформление на корицата. Публикува се в този вид по желание на автора.

Lili Series 6

От увода

Необходимостта от владеене на повече от един език е толкова актуална за съвременното глобализирано общество, че голяма част от въпросите на многоезичието, които в момента са обект на научни дискусии, първо намират своите решения в практиката – често импровизирани, необосновани, погрешни или даже негодни решения.

Цел на тази книга е да представи проблематиката на научното поле, познато като „овладяване на втори език” (Second Language Acquisition), и да свърже тази проблематика с овладяването на българския език като втори или чужд. Това е сложна интердисциплинарна научна област, която се стреми да хвърли светлина върху процесите, лежащи в основата на ученето на всеки един език след първия (родния).

Публикация

Пълен текст на публикацията (PDF, ≈ 2.2 Mb )

Година: 
2014
Том: 
7