Skip to content Skip to navigation

Autumn 2011

 

Катя Бисерова. Манастирът Седемте престола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катя Бисерова. Манастир „Седемте престола“

 

 

Входна морфологична и синтактична терминология като база за усвояване на научна лингвистична терминология от студенти филолози (българисти и германисти)

Представяне на научноизследователски проект с участници от Катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Кой кого цитира в този брой

Обсъдени термини в този брой