Skip to content Skip to navigation

Year 11, Issue 3 (Autumn) 2014

Роман Кисьов. Тайната вечеря

Роман Кисьов. Тайната вечеря (2012 г.), смесена техника, картон, 70 х 100 см

От редакцията

Четене и читатели – интердисциплинарни подходи

Вместо увод

Мартин Хайдегер. Какво ще рече четене? – прев. Огнян Касабов (Философски факултет, СУ)

Четенето и езикът

Цветан Ракьовски (Филологически факултет, ЮЗУ). „Под игото“ и езикът

Йорданка Захариева (Факултет по библиотекознание и културно наследство, УниБИТ). Книги, четене и езикова култура

Йорданка Захариева, Марин Симеонов (Факултет по библиотекознание и културно наследство, УниБИТ). Бягство от уикичетенето

Силвия Петрова (Факултет по изкуствата, ЮЗУ). Лайфстайл четенето: начини на употреба

Институционалното четене

Владимир Трендафилов (Факултет по класически и нови филологии, СУ). Рецепция и литературознание: общи положения

Клаудия Шмьолдерс. Книгата като патосна формула. Библиотеката: история на чувството – прев. Анета Димитрова (Факултет по славянски филологии, СУ)

Андрей Лешков (Институт за изследване на обществата и знанието, БАН). Естетика на четенето?

Ели Попова (ББИА). Професионалното четене на библиотекарите

Поли Муканова (Факултет по библиотекознание и културно наследство, УниБИТ). Четене и наказание: първият читателски процес в България

Петя Толева (Библиотека „Борис Дякович“, Археологически музей – Пловдив). Библиографии на четенето: приносът на Димитър Цончев за обогатяване книжния фонд на Регионален Археологически музей – Пловдив
 
Любомира Парижкова (Факултет по библиотекознание и културно наследство, УниБИТ). Съвременни читателски практики в България

Четенето в историческа перспектива

Невена Панова (Факултет по класически и нови филологии, СУ). Античното четиво: от внимателния авторски глас до свободно пътуващия ръкопис

Елисавета Мусакова (Ръкописно-документално и книжовно наследство, НБКМ). Изследователят читател на Добрейшовото евангелие

Пол Сенгър. Четенето наум и неговото въздействие върху късносредновековната писменост и общество – прев. Филип Стоилов (Факултет по славянски филологии, СУ)

Стефан Дечев (Правно-исторически факултет, ЮЗУ). Между висшата османска кухня и Европа:  Славейковата книга от 1870 г. и пътят към модерното готварство

Отзив

Евдокия Петрова (Факултет по славянски филологии, СУ). Пътят на българската книга в първите години след Освобождението

Година: 
2014
Книжка: 
3
Том: 
11
Рубрика в списание Littera et Lingua: