Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Цицерон, М.Тулий, 1983. Избрани писма Н. Георгиева, ed., София: Народна култура.
Цойнска, Р., 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.128–129.
Цойнска, Р., 2001. За граматиката на Найден Геров. Българска реч, 7(2), pp.35–37.
Цойнска, Р., 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.128–129.
Цонев, Б., 1985. История на българския език, София: Наука и изкуство.
Цонев, Б., 1996. Към правописна обнова. Българска реч, 2(4), pp.10–17.
Цонев, Б., 1919. История на българский език, София: Държавна печатница.
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
Включва индекси.
Цонева, Д. & Недкова, Е., 2002. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), pp.24–30.
Цонева, Д., 1990. Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.28–32.
Цончев, Д., 1948. Родопски крепости южно от Перущица. Известия на Българското историческо дружество, 22-24, pp.249–260.
Црвенковска, Е., 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In М. Йовчева et al., eds. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, pp. 238–249.
Цыхун, Г.А., 1976. К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.88–95.

Pages

Subscribe to Syndicate