Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 33 results:
Filters: Author is Холиолчев, Христо  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Холиолчев, Х., 2004. Методи Лилов. Българска реч, 10(5–7), pp.5–7.
За думите чичо, леля, стрина/стринка, тета/тетка, чинка, нана/нанка, вуйчо и др.
Холиолчев, Х., 2005. Писма без отговор. Българска реч, 11(2), pp.31–36.
Холиолчев, Х., 2005. Писма без отговор. Българска реч, 11(3), pp.42–46.
Холиолчев, Х., 2012. За личното име Сидония. Българска реч, 18(1), pp.44–45.
Холиолчев, Х., 2004. В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.142–143.
Холиолчев, Х., 1985. Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.98–101.
Холиолчев, Х., 1981. Българските говори от Беломорска Тракия и Мала Азия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.205–213.
Холиолчев, Х., 2004. В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.142–143.
Холиолчев, Х., 1985. Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.98–101.
Холиолчев, Х., 2013. Ръст и растеж. Българска реч, 19(3), pp.111 – 112.
Холиолчев, Х., 2014. Д-р Кирил Петров Костов. Българска реч, 20(1), pp.100-102.

Pages

Subscribe to Syndicate