Skip to content Skip to navigation

Български роднински названия с кор.-осн. нан-/нан’- // нен-нен’-. Значения и разспространение

TitleБългарски роднински названия с кор.-осн. нан-/нан’- // нен-нен’-. Значения и разспространение
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsХолиолчев, Х
JournalБългарска реч
Volume13
Issue1
Pagination78–93
Publication Languagebul
Citation KeyХолиолчев2007
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate