Skip to content Skip to navigation

Павликянска книжнина

Павликянската книжнина и характерният за павликянския говор фонемен преход è> ù

Различни учени досега са изследвали рупските говори и са правили опити за тяхната класификация. Л. Милетич, например, ги разделя на източни (полянски) и западни (родопски) (Милетич 1905: 93). Според Б. Цонев те биват родопски, източни, западни, северни и южни (Цонев 1985: 279). Класификацията, възприета от Ст. Стойков, Ив. Кочев, Н. Неделчев и др., назовава три подгрупи: източни рупски, родопски и западни рупски говори (Стойков 2002: 120-143).

Subscribe to Павликянска книжнина