Skip to content Skip to navigation
Дуйчев И. Рилският светец и неговата обител. София: Библиотека „Златни зърна”; 1947.
Резюме: