Skip to content Skip to navigation

Петя Толева

Библиотека "Борис Дякович", Регионален исторически музей - Пловдив

Петя Толева е доктор по обществени комуникации и информационни науки към катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В момента завежда библиотека „Борис Дякович” към Регионален археологически музей - Пловдив. Основните изследователски и професионални теми, по които работи, са свързани с управление на обществените библиотеки, изготвяне на стратегически анализи на библиотеките, реализиране на проекти за опазване на културно-историческото наследство и достъп до редки и ценни издания, развитие на българските специални и обществени библиотеки в условията на новата информационна среда, ролята на музейната библиотека в общуването на музея с други културни институти.