Skip to content Skip to navigation

Наташа Крумова-Христемова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, София

Наташа Крумова-Христемова е задочен докторант към Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии в Софийски университет  „Св. Климент Охридски” и учител по български език и литература в 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ в град София. Научен ръководител на докторанта е проф. д-р Владимир Атанасов. Научните интереси на докторанта са свързани с: преподаването на предмета български език и литература, методи и стратегии за стимулиране на ученика към развиване на умения за критическо четене и критическо писане, методиката на преподаване и интерактивните обучения. Темата на дисертацията е: „Развиване на умения за критическо четене и критическо писане в литературното образование – гимназиален етап“.