Skip to content Skip to navigation

Мартин Стефанов

Магистър, сърбохърватистика, с научни ръководители – доц. дфн Найда Иванова и д-р Величко Панайотов.