Skip to content Skip to navigation

Марияна Николова

Национална гимназия за древни езици и култури

Марияна Николова е докторант по История на българския език към Катедра Кирилометодиевистика в СУ „Свети Климент Охридски“. Темата на дисертационния ѝ труд е „Езикът на историко-апокалиптичните съчинения по южнославянски преписи XIII-XIX век“. Проявява интерес в сферата на изследване на историята на българския език, традицията и езиковите особености натекстове от неофициалната южнославянска средновековна литература и апокрифни съчинения, електронно издаване на стари славянски текстове и създаване на корпуси от тях, както и морфологичната им анотация, лингвистика на текста.