Skip to content Skip to navigation

Димитър Веселинов

Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Димитър Веселинов е проф., дфн. в катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“. Интересите му са в областта на историята на класическите и нови филологии, съпоставителното езикознание, лингвокултурни трансфери, изследване на българските лексикални заемки във френския език, история на френския език в България, глотодидактика, лексикография.