Skip to content Skip to navigation

Родителен падеж за допир/досег

Родителен падеж за допир/досег (Genitiv dotykový) в старочешки и в съвременния чешки език

 

Мая Радичева

(Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

 

Резюме

Статията разглежда едно от значенията на Родителния падеж, а именно РП за допир/досег и развитието му в старочешки и в съвременния чешки език. Изследваната подгрупа включва глаголи, които означават физическо съприкосновение, такива за установяване на контакт чрез питане във връзка с осъществяване на желание, молба, потребност или указващи насочено движение, за/установяване на среща, както и продуктивната конструкция „jmu sě činiti čeho“. Примерите за старочешки са ексцерпирани от „Хрониката на така наречения Далимил”, произведение от XIV в.

 

 

Родителен падеж за допир/досег в старочешки

Родителен падеж (РП) за допир/досег можем да причислим към чисто семантичните функции на Генитива. Значението му, според нас, го противопоставя на РП за отделяне (Genitiv odlukový). Глаголите, които влизат в тази подгрупа трябва да бъдат категорично разграничавани и от РП за цел (с представка „до”). Именно тези отлики са причината да не се съгласим с мнението на Хаусенблас, че родителното значение „příluka“, „doluka“ не е нито първично, нито собствено генитивно значение (Hausenblas 1958: 37-38). В изложението си езиковедът смесва инвентара на двете подгрупи като подрежда заедно глаголи като hleděti (hledati), pomniti (zapomenouti), prositi, žadati от една страна и dodati, dojíti, dosáhnouti, dospěti, dokázati от друга. На базата на това той заключава, че при вторите (с „до”) значението е „очевидно индуцирано от представката а „до”, която първоначално е била самостоятелна дума” (Hausenblas 1958: 38), а оттам прави и генералния извод за несобственото и непървично значение на РП за допир/досег. Това смесване е нормално с оглед на факта, че предмет на изследването на Хаусенблас са по-скоро синтактичните проявления на РП (обектен Генитив), отколкото семантичните такива. За целта на настоящата работа, обаче, стриктното разделяне на семантиката е от основно значение и отделянето на тази подгрупа употреби е задължителна. Причината според нас РП за допир/досег да бъде определян като собствено генитивно и първично значение е на първо място фактът, че към тази подгрупа принадлежат редица прости (непрефигирани глаголи), чиято фреквентност на генитивните рекции в старочешките текстове (респективно Далимиловата хроника) е забележително устойчива, примерите са многобройни и съответно, изводите – убедителни. Такива са ptát, tázat, prosit, žádat, lákat, hledět, vidět, čakat, ždát, patřit, kusit и др. На второ място ще посочим, че повечето глаголи са възвратни, особено тези, които указват физичеки допир/досег, а възвратността в чешки е безспорно свързана с употребата на Генитив, както в старите текстове, така и в съвременното състояние на езика. Тук ще посочим примери като chopit se, hodit se, přijít se, držet se, chvatit seи др.

 

РП за допир/досег при глаголи, които означават физическо съприкосновение. В тази подгрупа влизат глаголите със значение докосна се, заловя се, хвана се, хвърля се (да правя нещо), тръшна се. Характерно за тях е, че всички са възвратни – chopit se, hodit se, přijít se (със значение přijímouti se, přidržeti se, chopiti se (Šimek 1947: 147)), držet se, chvatit se. В разглеждания от нас текст, те са представени от следните примери:

 

žeť já chci té držeti (Dal.Př.), že sě držiechu ten lid obyčěje toho (Dal.2), a mužie drželi by sě rádla (Dal.9), držte sě šlechetenstvie svého (Dal.11), a mužie drželi sě rádla (Dal.14), řkúc:“Ktož sě toho přidrží“ (Dal.39), Jitka veždy jako řepík sě jeho držieše (Dal.43), tiem méně bude (sě) svých zeman držieti (Dal.68), A kterýž sich i oněch nravóv přidržieti (Dal.68), Řka:“Drž sě každý svého práva“ (Dal.81), odtud až do moře všě země držieše (Dal.85), V svatého Jana húni šípi tčiechua kniežěcieho těla nedotkniechu (Dal.36), A jakož jeho dotku (Dal.6), kdež jich mocí nedoteku (Dal.10), ažť jeho mój meč doteče (Dal.45), knězě sě nedotýkajte! (Dal.65), Ot toho času šlechtici sě toho přijechu (Dal.75), Obyčejě sě zlého přijímachu (Dal.98), toho sě sami naši páni přijechu (Dal.98), Pak češčí páni zlých obyčejóv přijechu (Dal.98), Chceš-li sě čstných obyčeóv ty přijeti (Dal.98), By vy sě téhož přijeli (Dal.98)

 

В тази подгрупа Гебауер поставя и една от най-богато представените в Далимиловата хроника конструкции, а именно jmu sě činiti čeho, при която глаголът jieti sě е от несвършен вид и се свързва с генитив, който зависи от целия израз (Gebauer 1929: 357). Значението на синтагмата е обяснено от Шимек по следния начин: „jieti sě (čeho) = chopiti se, zmocniti se“ (Šimek 1947: 58), на български „хващам се, залавям се да правя нещо” ето защо и ние смятаме, че примерите с нея трябва да бъдат изброени точно тук:

 

jehu sě hradu staviti (Dal.9), jechu sě zemi pleniti (Dal.11), Drahomíř jě sě pohanstva ploditi (Dal.29), I jě sě země oprávěti (Dal.29), Kněz sě jě na Prazě kostela činiti (Dal.31), Hovora jě sě druhé trúbiti (Dal.36), Jiní Moravané jěhu sě Vršcóv dařiti (Dal.56), Vladislav jě sě ciesařě prositi (Dal.60), i jě sě opět Němcóv v zemi zváti (Dal.63), Čechy jich jechu bíti (Dal.69), i jě sě papežových prátel bíti (Dal.61), I jě sě Moravy hubiti (Dal.76), i jě sě všie Moravy pleniti (Dal.76), jě sě k němu poslóv sláti (Dal.76), Král Prahy jě sě zdí hraditi (Dal.78), a jě sě s nimi boje bráti (Dal.85), Němcóv jě (sě) zdí hraditi (Dal.86), i jě sě Albrechtovým lidem střiebra, zlata slati (Dal.90), Míšené sě jechu země hubiti (Dal.100), a Němcóv sě jě v zemi ploditi (Dal.69), Tu sě jě svého strýcě mstítí (Dal.61).

 

(Посочените примери не изчерпват всички, ексцерпирани от текста, а само тези, които според нас най-добре указват същността и глаголното богатство на конструкцията, както и такива, които по-долу ще ни послужат за проследяването на развитието ѝ в съвременния чешки език).

РП за допир/досег при глаголи (прости и префигирани) със значение установяване на контакт чрез питане във връзка с осъществяване на желание, молба, потребност, например ptáti, tázati, prositi, žádati, potřebovati, lákati и др. Характерна особеност на глаголите от тази подгрупа е, че винаги указва движение към нещо, т.е. има насоченост на действието. За тях Хаусенблас пише, че имат „очевидно партитивен характер” (Hausenblas 1958: 38), но ние смятаме, това твърдение е прекалено общо и не отговаря изцяло на семантиката на глаголния инвентар. По-пълното и прецизно описание на Генитива изисква допълнително специфициране, което в случая се постига именно чрез обособяването на тази подгрупа. Ето някои примери за нея:

 

otáza jie, co by mu učinila (Dal.14), Když na dievčě všeho ztáza (Dal.14), prosi krsta Bořivoj ot Svatopulka krále, ot Moravského (Dal.25), Mnich tej řěči počě prositi roka (Dal.26), I počě na otci bojě prositi (Dal.53), Když chleba prosiechu (Dal.78), Jednohoť na tobě prosímy (Dal.3), pánóv prosě podlé sebe siesti (Dal.6), a veždy toho žádaji (Dal.Př), A dotad sem toho žádal (Dal.Př), Kterýž cti a užitka žáda (Dal.30), řkúc: „Krve jsi žádal, krev že pí“ (Dal.11), Neb někteří jich smrti žadají (Dal.65), Na tom přěji smrti mým pohanóm (Dal.29), Neb toho jemu přěji ráda (Dal.40), jať biskupstva přěji bratru mému (Dal.51),

 

РП за допир/досег при производни от разгледаните глаголи имена като třeba, potřeba и др., например nebo jemu toho třěba bieše (Dal.36), A pro to, když mu Čechóv třeba bieše (Dal.86),

 

РП за допир/досег при глаголи, указващи насочено движение, за/установяване на среща, например hleděti, hledati, navščieviti, strieci, принадлежност и съблюдаване на правила – patřiti, dbáti. Примерите са следните:

 

na každý večer nového manželstva hledáchu (Dal.2), a bude hledati vašeho zlého (Dal.4), Hledajě kněz český cizieho oběda (Dal.34), jedno jmene dobrého hledáchu (Dal.19), a sličného hradiščě hledati (Dal.40), Blázn svým hledá cizieho zlého (Dal.56), musil nás ctnějších v svých příhodách hledati (Dal.56), ale na to, aby hledal užitka svého (Dal.63), a jich škody vešdy hledají (Dal.60), že všickni Němci českého zlého hledají (Dal.60), Cizozemec nepřišel jest hledati dobra tvého (Dal.63), pánkajě tobě, svého času hledá (Dal.98), Navščěvujíc rovu jeho, každý plakáše (Dal.47), Polené nemnoho ciesaře tbáchu (Dal.58)

 

РП за допир/досег при глаголите čakati, ždáti, nadieti sě, както и техни производни с представки:

 

a smrti nábožně čakati (Dal.28), čakaje své smrti strašivě (Dal.83), a smrti dobrovolně ždáše (Dal.28), a svého časa ždáše (Dal.93), Kmošku, do tebe mi viery sě nadieti (Dal.36), Káza jim na Strahově státia své trúby čakati (Dal.38),

 

РП за допир/досег на глагола kusiti и неговите производни с префикси: vecě: „Chtěl jsem vašie viery zkusiti (Dal.51), Bylo by toho pokusiti (Dal.51).

В Историческата си граматика Гебауер поставя в групата на РП за допир/досег и глаголите viděti и číhati, които и според нас биха могли да бъдат определени по-точно като сетивен допир/досег, заедно със slyšeti. Примерите, с които илюстрира това свое твърдение са следните:

 

vizte světa obludného Hrad.137b, Vít 31b, viz velikého diva JiřBrn. 67, viz Šlechetné Zuzany ŠtítJes.51b, vizte viery zvieřete toho Baw.94, vida tvé núzě na tobě Hrad.55b, poviz rúče uzla mého AlxV.1094, by ńudatní lepších zřiece byli také lepšiu chtiece Alx.B8, 28, diábel dušě číhá Hrad. 99a (Gebauer 1929: 359).

 

Текстът на Далимиловата хроника, обаче, предлага съвсем различна картина и в него тези глаголи неизменно се свързват с ВП:

 

dívno jim to bieše viděti(Dal.9), Viděch ve sně dievky, krev ločíce (Dal.9), Viděl sem u něho kříž zlatý (Dal.31), ránu jeho jednu jako novú vidiechu (Dal.32), zetlelé rúcho vidieše (Dal.40), a jich kořist jich panie vidiechu (Dal.71), Ktož by chtěl ten svatý prst viděti (Dal.85), uslyšě múdrý řěč múdrú, múdřějí bude (Dal.Př.), Libušě to uslyšěvši (Dal.3), Když uslyšě kněz řěč jeho (Dal.23), Králi, rač svých zeman slovo slyšěti (Dal.51), a sirotčí žalobu slyšěti (Dal.90) и др.

 

Хаусенблас отделя последната глава от изследването си на обектния РП в чешкия език на т.нар. от него Генитив на собствената глаголна рекция (Genitiv vlastní slovesné rekce) (Hausenblas 1958: 147). В нея авторът прави преглед на глаголите – прости и префигирани, които са имали родително управление (и различно значение от РП при отрицание и РП партитивен) в старочешки и развоя им в съвременния език. Именно там, в първата подгрупа глаголи, наречени „глаголи за възприятие (в широк смисъл)”, намираме разглежданите по-горе viděti и slyšeti, изведени най-напред. Според Хаусенблас и при двата глагола примерите за генитивна рекция в Историческата граматика на Гебауер не са релевантни поради факта, че са почти винаги в повелително наклонение (за slyšeti: slyš těchto nových řečí Tkadl M5, slyš boje podobna k smiechu Baw20b) и са малобройни (Hausenblas 1958: 148-149).

Въз основа на ексцерпирните от Далимиловата хроника примери, както и разгледаните такива от други старочешки текстове, ние смятаме, че родителното управление при глаголи за сетивен допир/досег (viděti, slyšeti, číhati) не е било задължително и още тогава прякото допълнение е стояло в Акузатив, освен в случаите на императивни форми, когато предпочитани са били генитивните конструкции.

 

РП за допир/досег в съвременния чешки език

Развоят на глаголите със значение за допир/досег в съвременния чешки език не се различава съществено от описаните преди това подгрупи на РП – една част от инвентара запазва генитивната си валентност (най-често в случаите, когато семантиката е водеща), а друга следва общата тенденция за преминване на прякото допълнение от РП във ВП. Така, при глаголите, които означават физическо съприкосновение и днес водещата рекция е генитивната, например:

 

dotknout se/dotýkat se1.(koho, čeho) докосна се, допра се до нещо; пипна dotkl se její ruky 2. (čeho) засегна, спомена в разговор dotknout se problému 3. (koho) засегна, обидя

 

držet se – 1. (čeho, zač, koho) държа се, придържам се (към нещо, към някого) držet se svého kopyta, 2. (koho, čeho, kde) задържам се (някъде) držet se domova , 3. (koho, čeho) придържам се (към някого, към нещо); ръководя се, спазвам držet se svých zásad;

 

chopit se – 1. (koho, čeho) заловя се, хвана се (за някого, за нещо) chopit se zbráně; 2. (čeho) заема се, заловя се (с нещо, за нещо) chopit se práce, (Милева и др. 2002, 1: 177, 190, 297).

Родителна рекция запазва и глаголът ptát, разбира се, във възвратната му форма: ptát se (koho – род. na koho na co): ptát se dítěte na jméno (Милева и др. 2002, II: 354).

При глаголите от останалите подгрупи Акузативът закономерно иззема обектните функции на Генитива като някъде безпредложните синтагми се запазват, а другаде се обогатяват и с предлог. Ето някои примери за това:

prosit– 1. (koho – вин. o co, za co, za koho): prosit přítele o radu,

žádat – 1.(co od koho, na kom, po kom): žádám, co mi patří, žádat (ženu) o ruku, žádat rodiče o pomoc,

hledat – 1.(koho, co): hledat klíče, hledat pomoc,

navštívit – 1. (koho): navštívit nemocného, 2. (co) navštívit Prahu, výstavu,

čekat – 1. (na koho, na co, koho, co): čekat na vhodnou chvíli, na vhodný okamžik, čekat na odpověď, čekat celou hodinuи др. (Милева и др. 2002, I, II: 105, 247, 645, 212, 1375).

Изключително продуктивната в Далимиловата хроника конструкция jmu sě činiti čeho не се запазва в съвременния чешки език, а глаголът jieti sě в нея се замества от други пълнозначни глаголи със значение „започвам, захващам се да правя нещо”, например:

jehu sě hradu staviti (Dal.9)začaly stavěti hrad, Drahomíř jě sě pohanstva ploditi (Dal.29)Drahomíř začala podporovat pohanství, I jě sě země oprávěti (Dal.29)a začal spravovat zemi, jěchu sě Vršovcóv dařiti a velikých slibóv činiti (Dal.56)Moravané si začali získávat Vršévice dáry a sliby, Vladislav jě sě ciesařě prositi (Dal.60)Vladislav poprosil císaře, jě sě papežových prátel bíti (Dal.61)a začal pobíjet papežovy příbuzné, i jě sě Albrechtovým lidem střiebra, zlata slati (Dal.90)počal posílat Albrechtovy lidi i stříbro, Míšené sě jechu země hubiti (Dal.100)ti začali zemi ničiti. (Съвременните препратки са от прераказаната Далимилова хроника, достъпна в интернет на адрес: http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/dalimilova-kronika.pdf).

От наличните примери става ясно, че конструкциите jmu sě činiti čeho са изцяло заменени в днешния чешки език. Според нас, обаче тази замяна представлява по-особен интерес, тъй като новите синтагми с глаголите začít, počít и др. вече не принадлежат семантично към подгрупата на РП за допир/досег, а следва да бъдат отнесени към тази на РП партитивен. Така можем да направим извода, че промените от старочешки до съвременния език засягат не само управлението на глаголите, които преминават от един падеж към друг или от безпредложни към предложни конструкции, но и значението им, т.е. наблюдаваме промяна на семантиката, свързана с новия глаголен инвентар.

 

Цитирана литература

  • Gebauer, J. 1929. Historická mluvnice jazyka českého, IV díl. Skladba. Praha: Nákladatelství České akademie věd a umění, 1929
  • Hausenblas, K. 1958. Vývoj předmětového genitivu v češtině. Praha: Nákladatelství České akademie věd.
  • Šimek, F. 1947. Slovníček staré češtiny. Praha, Orbis.
  • Daňhelka, Jiří, Karel Hádek, Bohuslav Havránek, a Naděžda Kvítková 1988. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Vydání textu a veškerého textového materiálu. K vydání připravili ..., sv.1,2, Praha: Akademia Praha.
  •  
  • Милева, Виолета, Виолета Мицева, Йорданка Трифонова, Людмила Кроужилова, Маргарита Караангова, Маргарита Младенова, Милада Минчева, Стилиян Стойчев, Янко Бъчваров (съст). 2002. Чешко – български речник, том І, II. (Справочници 21. век  5, 6). София: Труд и Прозорец, 2002
  • Dalimilova kronika. http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/dalimilova-kronika.pdf (2.02.2013)

 

 

За автора

Мая Радичева е асистент по сравнителна граматика на славянските езици към катедра „Славянско езикознание” на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Интересите ѝ са свързани с изследването на падежната семантика на чешкия език в диахронен и синхронен план.

Електронен адрес / Email: korektina at abv dot abv

 

Авторът представи този текст на Климентовите четения за млади учени (19. ноември 2012), организирани от Катедрата по кирилометодиевистика при Факултета по славянски филологии на Софийския университет.