Skip to content Skip to navigation

Увод на редакторите

Неслучайно есенният брой на списанието има за своя тематична насоченост заглавието „Езиковите явления – разнообразие от модели и интерпретации“. Идеята е да покажем на читатели си палитра от съвременни езиковедски търсения и проблеми, както и различни подходи към разрешаването им.

Броят се открива с поглед към езиковата картина на света в културологичен аспект в статията на М. Алмалех (НБУ), посветена на преводните библейски съответствия от иврит на индоевропейските езици. Към езиковата представа за света се включва и изследването на детската реч на Юстина Войчеховска (Justyna Wojciechowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała).

В прагматично-стилистична насока е текстът на Д. Хамзе (ПУ), разглеждащ езиковите превъплъщения на комичното. С помощта на когнитивни параметри, но вече в сферата на езиковото и неезиковото поведение на човека, са представени в текста на М. Георгиева (ИБЕ). Конкретното изследване върху конективите в българския и арабския език (Цв. Пашова, СУ), допълва рубриката, посветена на семантиката и прагматиката.

Разглеждането на конкретни езикови модели продължава в проучването за новите измерения на аспектуалността в българския и английския език (М. Стамболиева, НБУ), семантиката и етимологията на българските относителни прилагателни (Б. Радева, СУ). Когнитивно ориентиран формален модел с графично представяне на участниците в различните събитийни рамки, кодирани чрез глаголите, се предлага в статията на М. Славчева (ИИКТ), а поглед върху социалната психология на езика ще прочетете в статията на Алиса Трендафилова (СУ).

Приложните аспекти на езиковото моделиране се открояват в разработките на: Д. Благоева и Сия Колковска (ИБЕ), които представят основните функционалности на разнообразни онлайн лексикографски ресурси; Елена Паскалева (ИИКТ), която изследва езиковите особености на медицинските текстове и спецификите при тяхната машинна обработка; Цветана Димитрова (ИБЕ), която представя подготвителната фаза на морфологично описание на деривационните модели в старобългарския език.

Във философско-есеистичен стил е поднесен текстът-рефлексия на Б. Георгиев (НБУ), който разсъждава за ролята на учения в политическото пространство.

Пожелаваме на читателите да намерят своите магически кодове към интерпретацията на езиковите загадки.

Приятно четене!

Петя Осенова – гост-редактор, Биляна Радева, Андрей Бояджиев