Skip to content Skip to navigation

Индекс на авторите

Индекс на авторите

 

А

Абрашева, Петя.

Александрова, Надежда.

Алексова, Красимира.

 1. Коментари върху съответствието термини по морфология и техните определения в средното училище: академични термини и определения

 2. Лингвистичен семинар

 3. Представяне на терминологичната база данни по българска и немска граматика (граматични термини и техните определения в учебниците за средно образование и термини и определения в някои академични граматики)

Алмалех, Мони.

 1. Българският език в Израелски условия

 2. Доктрина на динамизма в трите версии на юдейския храм ...

Ангелова, Татяна.

 1. Докосване до късчетата от българското

 2. Една конференция на европейско равнище, проведена в България

 3. Как да си конструираме електронен курс ...

 4. Особености на текста за състезателния изпит по български език ...

 5. Цифрови хранилища на метаданни за обучението по български език. Към въпроса за създаването им

Асенова, Ася.

Асланова, Леона.

Атанасова, Диана.

Б

Банова, Савелина.

Божанкова, Ренета.

 1. Блогът, или „домът на дните“. Наблюдения върху събитийността в онлайн дневниците

 2. Докторантски семинар „Текстове на носталгията (Източна Европа, ХХ-ХХІ век)“

 3. Електронно обучение. Библиография / E-Learning. Bibliography

 4. Носталгични рефлексии в източноевропейската проза през краевековието (XX-XXI век)

 5. По повод ... Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет.

 6. Проект ЕОС (Електронно обучение в славистиката)

 7. Руски електронни литературни проекти

 8. Хипертекст. Практики на писане, практики на четене

Димитър Божков.

Бойчев, Павел.

Борисова, Елена.

Бояджиев, Андрей.

 

В

Радостина Велева.

Велкова, Йорданка.

 1. Морфонологично описание на ІІ спрежение (върху материали от говора на с. Беласица, Петричко)

 2. Терминологията по синтаксис в училището и в университета

Велчева, Боряна.

Викторова, Калина.

Витов, Чавдар

 1. превод:  A Gentle Introduction to SGML. Part 1. / Внимателно въведение в SGML. Част 1. 

 2. превод: A Gentle Introduction to SGML. / Внимателно въведение в SGML.

Вълчанова, Маринела.

 1. Българският език сред славянските и балканските езици в концепциите на Антони Калина ...

 2. Международна славистична конференция. Благоеград, 3-4 декември 2004 г.

Вълчев, Боян. 

Г

Георгиева, Виолета.

Герганов, Енчо.

Григоров, Добромир.

 1. Защо публикуваме този текст

 2. превод: Интернет и авторското право

 3. Кога са се срещнали Вилем Матезиус и Роман Якобсон?

 4. Средна Европа: “защо сме такива"

 

Д

Данчева, Надежда.

Дачева, Гергана.

 1. За развоя на някои комплементизатори в новобългарския книжовен език

 2. Лингвистичен семинар

 3. Ново изследване върху разнородни методически аспекти на обучението по български език

Деветакова, Люба.

Дечева, Виолета.

Джонова, Марина.

Димитрова, Анета.

Димитрова, Евгения.

Димитрова, Елка.

Людмила Димитрова-Малинова.

Дичев, Богдан.

Дойнов, Пламен.

Дончева, Теодора Иванова.

Е

Емилиянова, Боряна.

Ефтимов, Йордан.

Ефтимова, Андреана.

 

З

Захова, Калина.

 

И

Иванова, Велемира

Иванова, Галина.

Иванова, Диана.

Игов, Ангел.

Илиев, Димитър.

Илиева, Лилия.

 

Й

Йорданова, Кристина.

 1. Домове (бележки)

 2. Електронно обучение. Библиография / E-Learning. Bibliography

Йорданова, Румяна.

 

К

Кайракова, Стойка.

Калинова, Мария.

Карапеткова, Дария.

Кирилова, Виктория.

Кирова, Габриела.

Кирова, Лиляна.

Кирова, Миленa.

Ковачев, Огнян.

 1. Между Франкенщайн и Франкенщайн ...

 2. Франкенщайн на Кенет Брана – разночетения на подобието (въведение) 

Ковачева, Евгения.

 1. Аспекти и проектиране на Е-обучение

 2. Дигитални библиотеки с ресурси за обучение, съобразени с нуждите на потребителите

Колев, Владимир.

 1. История на окото по довженковски

 2. Текстът в киното

Конедарева, Илвие.

Костова-Панайотова, Магдалена.

Крейчова, Елена.

Кременска, Анелия.

Курташева, Биляна. 

 

Л

Ласкова, Ласка.

 

М

Масалова, Светлана.

Миланов, Владислав.

Минева, Силвия.

Михайлеску, Силвия.

Михайлова, Надежда.

Михайлова-Сталянова, Надежда.

Младенова, Маргарита.

 1. Проектът LINT на европейската комисия – концепция за електронно обучение

 2. Проектът SLAVIC-NET на Европейската комисия и мястото на кирилицата в ЕС

 3. Славянската филология от „Что делать" до „Quo vadis"

 

Н

Неделчев, Михаил.

Ненкова, Татяна.

Николова, Николина.

Ницолова, Руселина.

 1. Българските да-форми в балкански контекст

 2. Зa научния проект „Входна морфологична и синтактична терминология като база за усвояване на научна лингвистина терминология от студенти филолози (българисти и германисти)”

 

О

Огойска, Мария.

Осенова, Петя

 

П

Падарева, Гергана.

Панайотова, Магдалена.

Панчева, Екатерина.

Чавдар Парушев.

Паскалева, Елена.

Пацева, Мирена (вж. и Patseva, Mirena).

Пеев, Димитър.

Пейчева-Форсайт, Румяна.

Пенчев, Владимир.

Пенчева, Анжелина.

Перчеклийски, Лъчезар.

Петкова, Ваня.

Петрова, Красимира.

 1. Евтимова, Андреана. Невербалната комуникация в телевизията.

 2. Словообразовательные прикóлы в обучении русскому языку как иностранному

 3. Тематична мрежа: Балкански регионални информационни центрове...

Плачкова, Татяна.

Попова, Велка.

 

Р

Радева, Яница.

 1. Иван Теофилов и българската културна среда до края на 80-те години на ХХ век

 2. Измерения на градското в поезията на Иван Теофилов

Райнов, Васил.

Ракьовски, Цветан.

Ралева, Диана.

Рикев, Камен.

Рогачева, Славина.

 

С

Синивирска, Веселина.

Солнцева-Накова, Екатерина В.

Спасова, Камелия.

 1. Как да възхваляваме Ахил: примерът срещу ентимемата (Аристотел „Реторика”)

 2. Презареждане на тавтологията

Стаменова, Албена.

 1. Давньоболгарська лексична спадщина в сучаснiй українськiй лiтературнiй мовi з огляду на її iсторiю

 2. Кратък оглед на съвременното състояние и историята на украинския правопис.

Станков, Ростислав.

Стефанов,Красен.

Стефанова, Елиза.

Стоилов, Антони.

Стойчев, Стилиян.

Стоянов, Стилиян.

Стоянова, Надежда.

 1. Електронно обучение. Библиография / E-Learning. Bibliography

 2. И светлината в мрака свети...

 3. Мигове в кибритена кутийка. Гравитации на имената

 4. „Септември“: диалог между две поеми

Стоянова, Юлияна.

 1. За психолингвистиката в този брой

 2. Помислено, но неизречено

 3. Синтактичното отрицание: ранна онтогенеза

 4. Тези тъй опасни комплименти.

Сугарев, Едвин.

Съев, Стоян.

 1. Електронното обучение през погледа на студентите по педагогика. 

 2. Мобилното обучение - педагогически потенциал

 

Т

Ташев, Андрей

Тишева, Йовка.

Тодоров, Тодор К.

Тодорова, Биляна.

Топалов, Кирил.

Трендафилов, Владимир.

Трендафилова, Алиса.

 

У

Уфимцева, Наталья.

 

Ф

Фадел, Морис.

 

Х

Хаджикосев, Роман.

 

Ц

Цанев, Николай.

Цанкова, Мари.

Цанкова, Теодора.

 1. Литературният и музикалният канон на Романтизма

 2. Моцарт: юбилейни размисли за буквара

 3. Портрет. Културно-исторически бележки

 

Ч

Чермак, Иржи.

Чолева-Димитрова, Анна.

Чулова, Мария.

 

Я

Янакиева, Миряна.

 

A

Angelova, Boryana.

Angelova, Galia.

Angelova, Tatyana (вж. и Ангелова, Татяна).

 

B

Burnard, Lou.

 

D

Derganc, Aleksandra.

 

J

Janoušek,Pavel.

Javornik, Miha.

 

M

Miltenova, Anisava.

 

P

Patseva, Mirena (вж. и Пацева, Мирена).

Podlesnik, Blaž.

 

S

Sperberg-McQueen, C.M.

Stoyanova, Juliana (вж. и Стоянова, Юлияна).