Skip to content Skip to navigation

Доктрина на динамизма в трите версии на юдейския храм

Доктрина на динамизма в трите версии на юдейския храм

(върху промените в робата на светлината)

Мони Алмалех

(Департамент „Нова българистика“, Нов български университет)

 

Ключови думи: лен, Походен Храм, Първи Храм, Втори Храм, сакрално четирицветие, робата на светлината, светлина, иврит, кубичност , облост, Мелхицадек.

Key words: linen, Tabernacle, First Temple, Second Temple, sacral four-color unit, the robe of the light, cubic shape, roundness, Melhitsadek

 

Текстът е достъпен в PDF формат от тук.

За автора

Проф. Мони Алмалех, д.н., работи в Нов български университет. Автор е на 10 монографии, учебници и учебни помагала, „Ивритско-български речник”, „Българо-ивритски разговорник”, 6 студии (над 50 стр.), 80 статии, публикувани рецензии за книги. Обект на научните му интереси са български език, иврит, Библията в оригинал и в превод, цветовете като знакова система, фолклор, българската художествена литература, рекламите. Трудовете му са интердисциплинарни, с методите на съвременното езикознание и хуманитаристика. Характерно за работата на проф. Алмалех е, че търси скритото съдържание и структури на различни обекти – езикови, фолклорни, цветови (визуални и езикови). Един от малцината в България, който се занимава с Библейска херменевтика. Вниманието му е привличано от опозициите ‘универсално-индивидуално’, ‘правила-изключения’. Областите на работа са българистика, хебраистика, семиотика.

Електронен адрес: m[dot]almalech[at]nbu[dot]bg, almalech[at]abv[dot]bg