Skip to content Skip to navigation

Южнославянски писатели

Южнославянски писатели в българския периодичен печат

Диана Ралева

(Институт по литература, Българска академия на науките)


Писатели на Черна гора

ЗОГОВИЧ, Радован

1. Нашият Горки. // лист Горки, 1946, Плевен, бр. ед., с. 1.

2. Сестрата. Из "Лирическа хроника". // Отеч. фронт, І, № 150, 1944/1945, с. 6.

3. Песен за биографията на др. Тито : [Стихотворение ] / Прев. Дим. Пантелеев. // Лит. фронт, І, № 20, 1945, с. 3.

Също и в : Славянски поети : Стихотв. сб. - София [1946], с. 357-363; Сръбски поети : Антология. - София, 1946, с. 253-269; Слив. дело (Сливен), ІІІ, № 110, 1947, с. 4; Под загл.: Песен за Тито; Труд, І, № 263, 1947, с. 4; Зем. знаме, ХХVІ, № 473, 1948, с. 4.

4. Прояви на силата и единството на нова България : Бел. от пътуване в България. // Славяни, І, 1945, № 4, с. 125-126.

5. Сръбски публикации за България. // Год. ББИ, 1945/1946, с. 505.

6. Горди стихове : Прев. С. Атанасов. // Сръбски поети : Антология. - София, 1946, с. 253-269;

7. Кой е Тито : (Откъс от "Песен за биографията на другаря Тито"). // Студ. трибуна, № 9, 1947, с. 4.

8. Също и в: Нар. фар (Бургас), ІV, № 885, 1947, с. 2; ЕМОС, ІV, № 10, 24 ноем. 1947, с. 3.

9. Песен за Тито и за Русия / Прев. Д. Пантелеев. // Лит. фронт, № 11, 1947, с. 1.

10. Съвременната художествена литература на Югославия. // Народ, ХХVІІ, № 877, 1947, с. 4.

Също и в: Славяни, ІІІ, 1947, № 10, с. 347-349 ; Прев. Ж. Битев.

11. Испански триптих : / [Стихотворение ] / Прев. от сърбохърв. Иван Коларов. // Панорама, 1986, № 4, с. 29-31.

 

* * *

 

12. УГРИН, Димитър. Ст. Образът на Тито в една югославска поема "Песен за биографията на др. Тито" от Радован Зогович : (Рец.). // Зем. знаме, ХХV, № 373, 1943, с. 4.

13. Прощално литературно четене на българските писатели в Белград. : [Лит. бележка]. // Отеч. фронт, І, № 231, 1944/1945, с. 4.

14. Денят на чуждестранните писатели у нас : (Съобщение). // Нар. войска, ІІ, № 323, 29 септ. 1945, с. 1.

15. Изказване пред националната конференция на българските писатели. // Лит. фронт, ІІ, № 4, 1945, с. 3.

16. Националната конференция на писателите : (Репортаж). Зогович говорил по време на обяда. // Нар. войска, ІІ, № 319, 25 септ. 1945, с. 1.

17. ПАВЛОВ, Тодор. С перо и с меч - към победата! : (Реч). // Раб. дело, ХVІІ, № 76, 14 дек. 1945, с. 3.

18. СЛАВИНСКИ, Петър. Писатели-партизани в Югославия. // Раб. дело, ХVІІ, № 139, 1 март 1945, с. 4.

19. [Бележка] по случай гостуването му в София. // Год. ББИ, 1945/1946, с. 472.

20. [Съобщение] за присъствието му на националната конференция на българските писатели. // Год. ББИ, 1945/1946, с. 477.

21. ГЕОРГИЕВ, Емил. Радован Зогович : [Очерк]. // Български език и литература за VІІ клас на гимназиите. - София, 1946, с. 134-137.

Също и в: Сръбски поети : Антология. - София, 1946, с. 251-252; Славянски литератури в очерки и образци. - София, 1954, с.21-24.

22. НАСТЕВ, Сашо. Литературата в крак с народа! // Труд, І, № 84, 1946, с. 4.

23. ГЕОРГИЕВ, Емил. Две партизански югославски поеми на бълг. ез. : (Рец.). // Раб. дело, ХІХ, № 135, 1947, с. 3.

Също и в: Култ. живот, № 8, 1947, с. 2.

24. Л. М. Една поема за Тито от Радован Зогович : (Рец.). // Народ, ХХVІІ, № 956, 1947, с. 4.

25. Певци на съпротивата. // Народ, ХХVІІ, № 957, 1947, с. 4.

26. [Съобщение] по случай провъзгласяването му за почетен член на Съюза на журналистите. // Год. ББИ, 1947, с. 470.

27. УГРИН, Димитър. "Песен за биографията на другаря Тито" : (Рец.). // Ведрина, ІV, № 101, 1947, с. 4.

28. ГЕОРГИЕВ, Емил. Пътят на новата литература. // Ез. и литература, ІІІ, 1948, № 1, с. 12.

29. ДОБРЕВ, Д. Радован Зогович. "Песен за биографията на другаря Тито" : (Рец.). // Славяни, ІV, 1948, № 3-4, с. 151-152.

30. БУРЕВЕСТНИК, Николай. Песен за биографията на палача Тито : [Стихотворение]. (По Радован Зогович). // Труд, V, № 49, 1950, с. 4.

31. В защита на Радован Зогович : Съобщение. // Зем. знаме, ХХХ, № 1936, 22 ноем. 1952, с. 4.

32. КРЕЦУЛ, Д. "Литературата" и "изкуството" на титовци. // Младеж, V, 1952, № 11, с. 48.

33. Лит. газета: Титофашистките изстъпления над югославски писатели-патриоти. // Раб. дело, ХХV, № 51, 1952, с. 2.

34. ПАВЛОВ, Тодор [и др.]. В защита на Радован Зогович. // Отеч. фронт, VІІІ, № 2556, 1952, с. 3.

35. ПОПИВОДА, Перо. Защо е преследван писателя Радован Зогович. // Раб. дело, ХХVІ, № 310, 1952, с. 2.

36. СТОЯНОВ, Людмил. Да защитим Радован Зогович. // Лит. фронт, VІІІ, № 49, 1952, с. 3.

 

НЕГОШ, Петър Петрович

37. Откъслеци из "Горски венец" / Прев. П. Иванов. // Искра, ІІІ, 1891, с. 39-44.

38. [Стихотворение]. // Слав. юг, /, 1944, № 2, с. 3.

39. Откъслеци из "Горски венец", Монологът на владиката Данило за живота (из "Планински венец") / Прев. Г. Веселинов; Сестра оплаква Батрича / Прев. Г. Веселинов; Орел и свиня или наши братя, подмамени от турците / Прев. Б. Магът. // Сръбски поети : Антология. - София, 1946, с. 239-249, 250.

40. Из "Планински венец" : Стихотворение / Прев. Г. Веселинов. // Ведрина, ІІІ, 1946, № 16, с. 3.

41. Из "Горски венец" / Прев. Д. Пантелеев. // Раб. дело, ХІХ, № 177, 1947, с. 2.

42. Горски венец : (Откъси) / Прев. Д. Пантелеев. // Славяни, ІІІ, 1947, № 4 - 5,, с. 144-145.

 

* * *

 

43. [Лит. бележка за него]. // Искра, ІІІ, 1891, № 1, с. 38-39.

44. Тържества в Цетина. Пренасяне останките на Негош Петрович : [Съобщение]. // Знаме, ІІ, № 211, 22 септ. 1925, с. 1.

45. БАЛТЕНИКОВ, Н. Преводите на "Горски венец" се увеличават. (Бел.). // Слав. беседа, ІV, 1940, № 3, с. 169.

46. ВРАНСКА, Цветана. Една успоредица между две произведения - на П. П. Негош и Ив. Вазов. // Учил. преглед, ХХХІХ, 1940, № 2, с. 150-161.

47. ЙОРВАЛ. Етапи в развитието на литературата на южните славяни. // Слав. юг, І, 1944, № 2, с. 3.

48. КОНСТАНТИНОВ, Георги. Г. С. Раковски. [Бел. за влиянието на "Горски венец" върху "Горски пътник". // Константинов, Г. Революционна романтика в Българското възраждане. - София, 1944, с. 75-76.]

49. ГЕОРГИЕВ, Емил. П. П. Негош : [Лит. бележка]. // Ведрина, ІІІ, 1946, № 16, с. 3.

50. ГЕОРГИЕВ, Емил. Увод [към развоя на сръбската поезия]. // Сръбски поети : Антология. - София, 1946, с. 5-29.

51. ГЕОРГИЕВ, Емил. Петър Петрович Негош. [Биогр. бележки]. // Сръбски поети : Антология. - София, 1946, с. 237-238.

52. ЧИЛЕВ, Н. Петър Петрович Негош, черногорски владетел и поет. // Славяни, ІІ, 1946, № 4-5, с. 153-154.

53. ПАНТЕЛЕЕВ, Д. Стогодишнината на "Горски венец". // Славяни, ІІІ, 1947, № 4-5, с. 143-144.

54. КАРАКОСТОВ, Ст. Стогодишнината на Негошевата поема "Горски венец" : [Очерк]. // Култ. живот, № 9, 1947, с. 1.

55. Б. Л. Всенародно чествуване на Негош в Югославия : [Репортаж]. // Изгрев, ІІІ, 1947, № 823, с. 4.

56. ИГОВ, Ангел. Негош и неговият "Горски венец". [Критика]. // Учит. борба, ІІІ, № 23, 1947, с. 3.

57. Сто години от неговия "Горски венец" : [Преглед]. // Народ, ХХVІІ, № 807, 1947, с. 4.

58. СТИЙСНЕНСКИ, Р. Петър Негуш - безсмъртният певец на борбата за свобода. // Славяни, VІІ, 1951, № 11, с. 14-15.

59. ПАНЧЕВСКИ, Д. Безсмъртният поет (105 год. от смъртта на П. П. Негош). // Лит. фронт, ХІІ, № 44, 1 ноем. 1956, с. 2.

60. ГЕОРГИЕВ, Емил. Петър Петрович Негош : [Очерк]. // Георгиев, Е. Очерки по история на славянските литератури. - София, 1958, с. 115-124.

 

За автора / About the Author

Диана Ралева е научен сътрудник в Института за литература на Българската академия на науките. Автор е на редица библиографии, публикувани в специализираната периодика и в сборници: "Изследвания на чуждестранни българисти в областта на българското литературознание и художествена литература, издадени в България през 1944-1981 година". Ръководител на Информационния център за литературна библиография към Института за литература (2000-2004). Превежда от руски и украински.

Електронен адрес: diral[at]abv[dot]bg

Страница: http://www.ilit.bas.bg/bg/diana_raleva.php