Skip to content Skip to navigation

Електронни ресурси в обучението

Електронни ресурси в обучението в специалността словашка филология (досегашен опит и перспективи)

Диана Иванова

(СУ „Св. Климент Охридски“)

 

Някои общи наблюдения за начало

Имайки предвид темата за електронните ресурси, възможностите и перспективите за електронно обучение, смятам, че едва ли е необходимо да губим ценно време в пространни разсъждения за факти, чиято истинност е неоспорима:

– технологиите и методите за обучение в сферата на образованието са достатъчно напреднали, за да живеем с илюзията, че е възможно да продължаваме да използваме само традиционните ресурси (това с пълна сила важи и за специалности като филологиите),

– поне по няколко студенти от специалност едновременно с основната взимат и втора специалност, респ. второ висше образование, като често обучението им е дистанционно,

– голямата част от студентите работят, за да се издържат, докато следват, тоест често се налага да отсъстват от занятия и да губят материал,

– задължително е минимум веднъж по време на следването студентите да отиват на по-дългосрочни или по-краткосрочни специализации в чужди университети. Този факт има поне две основни последици: 1) отново отсъствие от занятията по специалността и 2) възможност да опознаят чуждия опит и да направят сравнение по отношение на качеството, методите и ефектите от обучението в България и извън нея,

– съчетаването на работа и учение изключително ограничава времето, което студентът може да отдели за ползване на традиционните библиотеки,

– за не малка част от студентите интернет е основен и достоверен източник на информация, те имат изградени рефлекси да търсят необходимите им информации в глобалната мрежа,

– в интернет може да се намерят литература и периодични научни и специализирани издания, речници, справочници и под., за които нашите библиотеки, могат да си мечтаят още дълго време,

– работещите студенти могат да си позволяват да поръчват и купуват интересуващите ги книги онлайн,

– и накрая, но не по важност – все още няма изготвена единна стратегия за целенасоченото въвеждане на електронно обучение в сферата на българското висше образование. Проектите, които се осъществяват, по разбираеми причини, засягат отделни аспекти и осъществяват отделни стъпки към това. Истината е проста – необходими са три важни неща – финансиране, време и желание. За съжаление колегите, осъществяващи проектите, разполагат преди всичко с третото условие, с твърде малко от второто и с ентусиазъм, който се опитва да компенсира първото.

С други думи, дори правописът и граматиката на днешните студенти да “куцат”, това далеч не означава, че нямат никаква идея какво става по света, докъде е стигнало развитието на науката и технологиите, неминуемо сравняват познанията си с това, което им предлага университетът.

По отношение на славянските филологии, които по ред причини ще си позволя да нарека “бутикови специалности”, студентите започват следването си с почти никакви идеи за славянските езици (без да смятаме руския език), за страните, литературата, културата им, често броят на желаещите да учат точно тази филология не е особено голям, да не говорим, че представите за това какво ще правят, когато завършат, тънат в непрогледна мъгла.

Оттук започва битката на преподавателите за всеки отделен студент: да се събуди интересът му, да се предизвика желанието му, да бъде убеден, че и славянските филологии могат да му осигурят добра реализация, добре платена работа с възможности за развитие. И не по-малко важното – да бъде обучен така, че да има претенциите за подобни перспективи.

Обучението по език при нас започва от азбуката – буквално и преносно. За 5 години трябва да се вземе материал, който при западните филологии се e изучавал поне 10 – в езикова гимназия и след това в университета, а резултатът в края на пети курс трябва да бъде същият – ниво на владеене С1/С2 според европейската езикова рамка.

Това са част от основните причини, поради които словакистичният профил реши да направи първите стъпки към въвеждане на по-модерни методи и ресурси за обучение и едновременно с това - от погледа на приближаваща двадесета годишнина от откриването на специалността - да събере на едно място важните за тази история моменти.

Усилията ни се насочиха към създаване на електронни ресурси чрез изграждането на интернет страница на специалността словашка филология (www.slovakistikabg.com). Изхождахме от следните основни характеристики на подобен формат:

 1. Електронните бази данни са предпоставка за сигурно и продължително във времето съхранение на неограничено количество данни, което не изисква много място, попълва се и се поддържа без особени трудности.
 2. Електронните бази данни могат да бъдат достъпни за неограничен брой потребители навсякъде по света, където има развити комуникации и интернет.

 

Конкретните проекти и опит на словакистиката в използването на електронните ресурси в обучението

„Българска виртуална словакистика – І част“

През пролетта на 2008 г. спечелихме финансиране за проекта “Българска виртуална словакистика - І част” (проект 183 по НИД на Софийския университет “Св. Климент Охридски” с научен ръководител доц. д-р Валентин Гешев).

Целите на проекта бяха разделени на следните три групи:

 1. Информативни цели – широка информация за специалността словашка филология, изследванията, проектите на преподавателите и студентите; за новостите в словашкото и сравнителното словашко-българско езикознание и литературознание.
 2. Приложно-практически цели – поетапна подготовка за въвеждане на нови методи и начини в преподаването на словашки език – дистанционно обучение (за студентите на специализация по европейски програми извън България, на следващ етап – и за останалите), електронно тестване на знанията, полагане на изпити, обучение по чужд език без да се напуска работното място и дома.
 3. Научно-изследователски цели – публикуване на научни изследвания на преподаватели и студенти, обсъждане, обмяна на идеи, създаване на електронни специализирани речници с активното участие и на студенти, възможност за реализация на практическите части, приложения и разработки от дипломните работи на студентите.

 

В съответствие с поставените срокове и цели интернет страницата бе изградена в двуезична (българска и словашка) визия и стартира от началото на октомври 2008 г. Бяха осъществени краткосрочните цели на проекта.

 1. Упражненията и материалите, необходими за конкретната работа (практически словашки език, семинарни упражнения – теоретичен курс по словашки език, теория на превода) започнаха да се публикуват на страницата. С това се постигнаха следните ефекти:
 • а) насърчаване на студентите да използват интернет за целите на обучението си в специалността словашка филология,
 • б) в случай на отсъствие от часове имат на разположение работените материали, могат да подготвят за следващия час въпросите, които са останали неясни и имат нужда от допълнително упражняване и тълкуване,
 • в) същото е в сила за студентите на специализация в чужбина, които освен това имат възможност да се обърнат към преподавателите и лекторите си в съответния университет за съдействие и помощ; същевременно всеки заинтересован придобива директна информация какво и как се изучава в нашата специалност; студентите изпращат по е-mail изпълнените задания на преподавателя си, който ги проверява и с коментарите и забележките ги връща обратно на студента,
 • г) в немалка част от случаите конкретните материали се публикуват още преди да бъде проведен часът и се очаква, че студентите ще си ги разпечатат/ ще се подготвят по тях самостоятелно.
 1. Бе изграден онлайн каталог на словакистичната библиотека – каталогът дава възможност да се направи лесна и бърза справка за учебната и помощна литература, с която разполага словакистичният кабинет.
 2. На страницата започна публикуването на два вида речници, изготвяни от преподавателите – общи (с лексика от конкретните урочни единици) и тематични. Значението на речниците е много голямо, като се има предвид, че Словашко-българският речник е с последно издание от 1970г. и вече трудно се намира дори при антикварите. Писането на нови думи в час отнема изключително много полезно време, което може успешно да се използва за повече упражнения, конверзация, игри, слушане на музика, гледане на филми и под.
 3. Студентите се насърчават да търсят материали, свързани с работата по словашки език, литература и култура в словашкото уебпространство, чрез поставяните им конкретни задачи и с помощта на подробния списък с линкове към словашки университети, библиотеки, книгоиздателства, онлайн корпуси с художествена литература, научно-изследователски институции, радио и телевизии онлайн, търсачки.
 4. Студентите се стимулират към научно-изследователска и творческа работа благодарение и на възможността да видят публикувани на интернет страницата най-добрите си разработки по зададени теми, както и колективния труд “Из историята на словашкия език” (на български и словашки език) и “Словакия в историческото си развитие” (на словашки език).
 5. Уебстраницата представя информация на всички заинтересовани (и най-вече целевите групи на настоящите и потенциалните студенти) за историята и развитието на специалността, за словашките лектори, които са водили занятия през годините, за преподавателския състав към момента. Публикуваните автобиографии на абсолвенти дават много добра представа както за възможностите за реализация, така и за професионалния път на завършилите вече словакисти (при някои от тях той наистина е забележителен!). Според индекса за посещаемост българската версия към зимата на 2009г. регистрира 4 от 10, а словашката версия 3 от 10 (за сравнение посещаемостта на търсачки като Yahoo е 9 от 10).
 6. В рубриката Новини се публикуват различни новости, свързани с живота на специалността (лекции на словашки гост лектори, литературни вечери с участието на студентите, издадени научни трудове и сборници и под.).
 7. Рубриката Галерия е организирана изцяло със снимки, правени от наши студенти.

Първата година, която съвпада с първата част на нашия проект, ни убеди, че сме тръгнали в правилната посока и поради това бе съвсем естествено решението да продължим да развиваме проекта вече и в посока подготовка на предпоставките за изпълнение на средносрочните и дългосрочните цели.

„Българска виртуална словакистика - ІІ част“

През 2009г. словакистичният профил продължи с проекта “Българска виртуална словакистика - ІІ част” (проект 147 по НИД на Софийския университет “Св. Климент Охридски” с научен ръководител доц. д-р Величко Панайотов).

И във втората част на проекта дефинирахме целите в трите групи, които бяхме приели за основни през първата част. Продължихме успешното реализиране на планираните конкретни стъпки и разширяване уеб пространството на словакистиката. Публикуваха се учебните материали – упражнения, уроци, конспекти и други помощни материали по следните дисциплини:

а) практически словашки език за 1 курс

б) практически словашки език за 2 курс – тук трябва да се отбележи, че за т.нар. самостоятелна работа (Samostatná práca), която е задължителен елемент към всяка изучавана тематична област, материалите не се раздават на студентите, а се очаква самостоятелно да си ги изтеглят от страницата. Освен това за първи път в публичното пространство се предлага преработеният прототип на новия учебник по словашки език за втори курс, съобразен с изискванията на действащия учебен план.

в) практически словашки език за 3 курс

г) съвременен словашки език (синтаксис и семантика) за 3 курс

д) съвременен словашки език (фонетика и фонология) за 1 курс

е) историческа граматика на словашкия език за 4 курс

ж) студентите от 2 курс по своя инициатива създадоха общ e-mail адрес на курса, на който бързо и безпроблемно получават изпращаните материали и задачи.

Най-важното постижение на тазгодишния проект бе, на първо място, разработването и пускането на онлайн речник (двуезичен словашко-български речник), наброяващ към настоящия момент близо 2 000 речникови статии. Речникът се попълва и използва непрекъснато, тъй като съдържа лексеми от изучавания материал и практически представлява единствената, най-бърза и точна лексикографска алтернатива при самостоятелната работа на студентите. Част от речниковите статии съдържат конкретни узуални съчетания и употреби, което още повече спомага за правилната рецепция и заучаване на лексемата.

Другата важна придобивка на уебстраницата бе стартирането на пилотния онлайн тест – попълва се директно в страницата и накрая тестващият се проверява какъв брой точки е получил. Указва се и общият брой точки, които ще се получат при вярно решаване на целия тест.

Продължи успешното поддържане, попълване и разширяване на рубриките, заложени от първия етап на проекта (съобщения за излезли от печат сборници с участието на преподаватели от специалността, резюмета на някои от докладите). Продължи публикуването на най-добрите студентски разработки по различни теми, задавани по време на обучението.

Беше обособен раздел Дипломни работи, в който започна публикуването на резюмета от успешно защитените дипломни работи на абсолвентите словакисти. Към настоящия момент са описани всички дипломни работи с езиковедска насоченост, защитени в Катедрата по славянско езикознание. Предстои да си осигурим достъп и до литературоведските дипломни работи.

Беше разработен и Блог на страницата, чието по-активно използване, надяваме се, предстои.

Продължи издирването на абсолвенти, които предоставиха своите  автобиографии за качване на страницата, а публикуваните от първата част на проекта бяха актуализирани.

Бе актуализиран онлайн каталогът на библиотеката с всички новозакупени и дарени през изтеклата 2009 г. книги. Библиотеката ни се обогати с електронната версия на всички годишнини на най-реномираните словашки езиковедски списания, както и със сборници от различни конференции.

;

Перспективите

Предстои ни изпълнението на множество задачи, сред които най-непосредствени са следните:

 1. Включване на всички езиковедски дисциплини в уебпространството.
 2. Разработване на българско-словашки онлайн речник.
 3. Разширяване на системата от онлайн тестове, която трябва да обхване всички нива на практическия словашки език и всички поддисциплини от дисциплината Съвременен словашки език – теоретичен курс.
 4. Разработване на езиков тренажор за по-лесно заучаване на тематична лексика.
 5. Постепенно изграждане на вътрешна мрежа в словакистичния кабинет.
 6. Описване на защитените дипломни работи с литературоведска насоченост.
 7. Сканиране на всички дипломни работи и осигуряване на достъп до тях на електронен носител.
 8. Попълване и актуализиране на вече изградените бази данни – онлайн каталогът на библиотеката, СV на завършилите студенти от специалността, студентски разработки и под.
 9. Разбира се, най-дългосрочната цел е насочена към разработването и прилагането на успешна система за е-обучение в нашата специалност, съчетана с най-успешните методи и постижения на традиционното обучение, е-курсове за външни желаещи да изучават словашки език, е-система за тестване и изпити, тоест пълноценно използване на всички предимства на е-ресурсите (вече изградени и такива, които в бъдеще ще се изграждат), както и евентуалното ни утвърждаване като сертификационен словакистичен център в България.

Базирайки се на досегашния успешен опит и постигнати резултати, екипът ни е убеден, че това е посоката, в която трябва да вървим, ако наистина искаме да предоставим на студентите си модерно образование, съобразено и съизмеримо с добрите практики на реномираните университети, което не само осигурява добрата им реализация, но им доставя удоволствие и свежда до минимум техническите трудности от всякакъв вид, така че да имат всички предпоставки за успешното усвояване и прилагане на изучаваната материя.

 

Приложение: PPT презентация

За автора

ст. ас. Диана Иванова, катедра „Славянско езикознание”

Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски”