Skip to content Skip to navigation

Споделяне на опитност в електронното обучение по и на език – модел и шаблон

Споделяне на опитност в електронното обучение по и на език – модел и шаблон

Анелия Кременска

(Факултет по математика и информатика, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, akremenska@fmi.uni-sofia.bg)

Резюме / Abstract

Електронното обучение по езици е факт във висшите училища в България, като се работи по различни методи и се прилагат разнообразни подходи. По ред обективни и субективни причини обаче споделянето на опитност и експертизи не е широка практика. В представената статията се обсъждат възможности за споделяне на електронни материали в контекста на прилагането на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за обучение по и на език. Представя се структура за създаване (въз основа на модел) и споделяне на материали (с помощта на шаблон). Демонстрира се чуждоезиков курс в уеб-базирана среда, основан на интерактивни обучителни обекти, разработени според представения модел, и описани с шаблона. Коментират се практическите аспекти на въвеждането на структурирани стандартни описания на електронни дидактически материали за повишаване качеството и ефективността на обучението по език на университетско ниво.

 

Статия / Article

Изискванията към образованието у нас нарастват лавинообразно с влизането ни в ЕС не само поради наличието на директиви от типа на Болонските, но и поради разширяването на пазара на работна ръка и нарастването на конкуренцията. За подпомагане на обучаемите в тяхната професионална и лична реализация чрез увеличаване на конкуретоспособността им е необходимо адаптирането на стабилните традиции на нашето образование към съвременните изисквания на пазара, потребностите на потребители и възможностите на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). В този смисъл, навлизането на различни форми на електронно обучение във всички сфери на образованието в България е неизбежно, като може би най-съществен е напредъкът в тази посока в сферата на висшето образование. За съжаление, много малка част от разработките са достъпни и се популяризират, с което се пропуска възможността да се обединят усилията и експертизите на специалистите от различни области за създаването, прилагането и усъвършенстването на качествени учебни материали и методики. За целите на едно по-ефективно и по-ефикасно прилагане на възможностите ИКТ в обучението по и на чужд език например има разработени много курсове, липсва обаче единен модел на създаването им, както и механизъм за споделяне на опит между преподаватели, дизайнери на материали и курикулуми, и т.н., въвлечени в обучителния процес експерти и потребители.

Една стъпка по посока на систематизиране на усилията на преподаватели по/ на чужд език в Софийския университет е създаването на модел за онагледяване на процеса на обучение в компютърно-опосредствана среда. Моделът VEHICCLE (Vocational (Purposes) Electronically enHanced InterCultural Communicative Language Education) показва компонентите и връзките между тях при уеб-базирано обучение електронно обучение от смесен тип (blended learning), фиг. 1. Моделът представлява логическа рамка за прилагане на модели за електронно обучение по и на чужд език за постигане на комуникативна компетентност, като комбинира налични учебни програми, оборудване и експертности със съвременни изследвания и добри практики. Подробен анализ и представяне на модела е достъпен онлайн (Kremenska 2008a) на debian.fmi.uni-sofia.bg/~fmienglishweb -> материали -> статии. Характиристиките на модела могат да бъдат обобщени в следните категории: модулност; многократна използваемост; интерактивност; гъвкавост откъм време, място; гъвкавост откъм стратегии на учене, материали; индивидуализиран подход; отвореност. Тези характеристики са общи за моделите на електронно обучение, описани от Чапъл (Chapelle 2001), Николова (2000), Косекова (Kossekova 2004); новото при този модел е отчитането на особеностите на чуждоезиковото обучение.

Процесът на обучение - модулът може да бъде условно разделен на пет категории, по-подробно представени на фиг. 2. Продуктът на обучението – проектът, не е предмет на настоящата разработка. Модулът и проектът се осъществяват с помощта на общуване (синхронно и асинхронно) в уеб-базирана среда (в конкретния случай това е Moodle) и се подпомагат от допълнителни материали както специално разработени за конкретното обучение, така и достъпни свободно от Интернет.

Vehiccle model

Фиг. 1 Модел на уеб-базирано обучение по/ на чужд език VEHICCLE

 

Модули на обучение

Фиг. 2 Процесът на обучение според модела VEHICCLE

 

Хранилище на образователни обекти

Фиг. 3 Хранилище за обучителни обекти според модела VEHICCLE

 

На фиг. 3 е представена концепцията за събиране и съхраняване на всички материали, сценарии и продукти, съпътстваща учебния процес. Полученото хранилище (repository) е уеб-базирана библиотека, която позволява търсенето на изредените ресурси по различни признаци, повторната им употреба, ползването им онлайн и т.н., като улеснява споделянето при гарантиране на авторството на създаденото във връзка с конкретен курс.

За целите на това представяне ще въведем термина обучителен обект: това е ресурс, обикновено дигитален и уеб-базиран, който се използва и може да бъде използван отново за целите на обучението (Beck 2008). Разработването на обучителни обекти е подробно представено на debian.fmi.uni-sofia.bg/~fmienglishweb -> материали -> статии (Кременска, Ташев 2008). Тук ще споменем само основните етапи на това разработване: избор на медия; създаване и представяне. Изборът на медия зависи от: аудиторията (напр. студенти първа година, Информатика); предметът, темата и целите на обучението (напр. английски език за професионално общуване); и наличното оборудване (наличието на достъп до компютърни лаборатории, Интернет). Етапът на създаване е показан на фиг. 4. Етапът на представянето е илюстриран на обучителен филм, част от презентационния диск (виж Кременска, Ташев 2008). Материалите се обединяват в сценарии (за учебен модул или занятие), примерен интерактивен сценарий в средата Moodle е показан на фиг. 5.

Така създадените материали са достъпни онлайн, в хранилище, описано по-горе, като следващ етап на разпространение, достъпност и споделяне на опитност. На адрес debian.fmi.uni-sofia.bg/~fmienglishweb -> материали -> учебни материали (необходима е регистрация в сайта, за да бъдат видяни!) има следните примерни материали, разработени за целите на обучението по/на чужд език за Софийския университет: Примерен сценарий, Примерно занятие, представено чрез Power Point, Примерен обучителен филм. Наличието на такова хранилище би спестило много човешки и финансов ресурс – намалява времето за създаване на нов или адаптиране на предишен материал, осигурява по-висока достъпност от страна на студентите до качествено обучение, повишава качеството на самото обучение чрез обмена на експертизи между участниците в обучението.

Създаване на обучителен обект

Фиг. 4 Създаване на обучителен обект - етапи

 

Фиг. 5 Сценарий за електронно обучение по/на чужд език – електронен вариант, среда Moodle

 

На основата на модела и материалите, създадени по него, са разработени и се провеждат реални курсове по общ и специализиран английски език за специалностите „Информатика” и „Информационни системи” на Факултета по математика и информатика, както и за Магистърска програма „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите – Италия-България”. Проведените изследвания за отношението на студентите към качеството на курсовете (Kremenska 2007; 2008b) показват, че според студентите електронният курс по чужд език им позволява да развият добре умения за говорене и писане на академичен текст; че им предлага балансирано представяне на материята по отношение на съотношението трудност/полезност; дава възможност за справедливо оценяване; поднася ясна, подходяща и достъпна информация за курса. Като цяло студентите декларират интерес към курса и оценяват високо полезността му, което е косвен показател за повишената мотивираност. Интересен акцент от резултатите от изследванията беше ясната зависимост на успеваемостта (като относително обективна мярка за полезността на курса) от присъствията в учебните занятия. На фиг. 6 е представена диаграма на присъствията (според самите студенти) спрямо успеха: става ясно, че въпреки достъпността и разнообразието на предложени материали, активното участие в курса е от основно значение за покриване на изисквания стандарт.

Оценка

Фиг. 6 Съотношение успеваемост/присъствия при уеб-базирано електронно обучение по чужд език

 

Втората стъпка към споделяне на обучителни обекти (сценарии, материали, добри практики) беше създаването на шаблон за описването им (фиг. 7), представен по-подробно на debian.fmi.uni-sofia.bg/~fmienglishweb -> материали -> статии (Кременска 2008). Електронният вариант на шаблона, който съдържа същите елементи, е показан на фиг. 8 и е пригоден за ползване в електронна среда, т.е. като част от хранилището. Шаблонът отговаря на стандарта LOM, описан подробно и публикуван от Асоциация по стандартите към Института по електроника и електротехника IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association, New York, както се вижда от сравнението на фиг. 9. По този начин хранилище, създадено на основата на този шаблон, би позволило използването и интегрирането му като част от по-голямо хранилище и би осигурило обмен вътре в институцията (Софийски университет), между институции (други университети, училища и обучаващи организации), както и между институции от различни държави, тъй като поддържа богат набор от езици.

 

Учебно заведение: Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Код:

Идентификационен

Факултет:

 

Катедра:

 

Форма на обучение:

редовно

дистанционно

задочно

Специалност:

 

Степен на обучение:

Бакалавърска

Следдипломна квалификация (СДК)

Магистърска

Квалификация

Докторска

(година на обучение/ семестър)

 

Вид дисциплина:

Задължителна

Избираема

Дисциплина:

(наименование на предмета)

Модул:

(наименование на конкретния модул)

Хорариум:

(бр. акад. часове)

Дата на създаване:

 

Дата на редакция:

 

Ключови думи: (максимум 5)

Автор 1:

 

Автор 2:

 

Тема:

 

Езици:

(1 език)

(2 език)

(3 език)

Вид на обекта:

 

Модул

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

Допълнителен материал

Подвид на обекта

 

Модул:

Инструкции

Материали

Задача за самооценка

Задача за оценка

Обратна връзка

 

Проект:

Чернова

Продукт

Представяне

Статус на обекта:

 

Чернова

Публикувано

Адаптирано

Цели:

1

2

3

Задачи:

1

2

3

Умения:

Рецептивни

Четене с разбиране

Слушане с разбиране

Продуктивни

Диалог

Монолог

Дискусия

Текст

Социокултурни

Общуване

Медиация

Самообучение

Работа в екип

Работа по проект

Съдържание (елементи)

Описание

Ресурси

Литература

Вид на обекта и формат

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Коментар:

 

Фиг. 7 Табличен формат на шаблон за описание на обучителни обекти по модела VEHICCLE

 

Vehiccle интерфейс

Фиг. 8 Електронен вариант на шаблона за описание на обучителни обекти по модела VEHICCLE

Задължителни елементи

 

LOM

шаблон

1. Общи елементи

Идентификация

заглавие

език

описание

 

2. Етап на цикъла

Контрибутори

3. Мета метадата

Идентификация контрибутори

схема

език

4.Техническа информация

Местонахождение

NA

6. Права

авторско право описание

Фиг. 9 Сравнение между шаблон VEHICCLE и стандарта LOM по задължителни елементи

 

Изводи

Разработени са модел и шаблон за описание на образователни обекти за нуждите на чуждоезиковото обучение в СУ, които съответстват на изискванията за стандартизация на образователни обекти. Приложени са за реални курсове, като курсовете са оценени от студентите и резултатите показват одобрение и мотивираност вследствие електронното обучение. Налага се изводът, че смесената форма (blended learning) е удачна, тъй като се установи положителна зависимост между присъствието на занятията и успеваемостта. Изследванията показват също, че ролята на обучаемия е осъзната и е на активен (съ)участник; с висока степен на самостоятелност, осигурена чрез избор на учебни материали, време и място на обучение, и стратегии на учене. Осъществява се и контакт с носители на езика в реални условия за целите на общуването. Ролята на обучителя се осмисля като отговорност по отношение на следните аспекти на обучителния процес: подбор на учебното съдържание като рамка; управление на средата за обучение (инструкции); осигуряване на подкрепа и обратна връзка; направляване на учебния процес и оценка на резултатите.

Перспективите пред електронното уеб-базирано обучение по/на чужд език могат да се обобщят в следните категории:

 • Създаване на съвременни, висококачествени, ефикасни и ефективни програми;
 • Увеличаване на броя обучавани – чрез уеб-базирано, дистанционно, мобилно чуждоезиково обучение;
 • Обмен на вече създадени курсове – най-добри практики, модулност – стандартизи-ране на обучението.

Споделянето на опитности, осигурено от модела и шаблона, могат да снижат чувствително времето, отделяно за създаване и адаптиране на обучителни обекти, да увеличат възможностите за обмен на добри практики, което да доведе до повишаване качеството на обучението срещу снижени разходи на човешки и финансов ресурс.

Благодарности

Настоящото представяне се основава на материали и продукти, разработени по проект за научни изследвания 99/2008 на МОН с ръководител доц. д-р Албена Василева към Факултета по класически и нови филологии със съдействието на специалисти по електронно обучение от Факултета по математика и информатика.

Филмовият материал и проведените изследвания за нагласите на студентите са осъществени със съдействието на студенти първи курс, специалност „Информатика”, ФМИ, СУ, академични 2005/2006, 2006/2007 и 2007/2008 г.

Електронният шаблон, учебните клипове, анимацията и дизайнът на обучителни обекти са дело на Добрин Ташев, студент от специалност „Информатика” на Софийски университет.

 

Библиография

 • Кременска, Анелия, Добрин Ташев 2008. Електронно обучение по/на чужд език – мултимедийни учебни материали. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и нови филологии, „Езици и култури в диалог”, Конференция посветена на 120-годишнината на Софийския университет. София, 14-15 декември, 2008. Под печат

 • Кременска, А. 2008. Електронно обучение по чужд език: шаблон за създаване на хранилище за обучителни обекти. 120 години университетска педагогика – Между традицията и новите реалности, стр. 346-353.

 • МОН. Болонски процес. 1999. Национален e-Център „Качество на висшето образование“, http://e-qedu.ru.acad.bg/. (6 юли 2009).

 • Николова. И. 2000. Проектиране и реализация на WWW-базирано обучение: методология и средства. Разработка за присъждане на научна и образователна степен „Доктор“, Софийски университет, ФМИ.

 • Beck, Robert J. What Are Learning Objects?. In Learning Objects. Center for International Education, University of Wisconsin-Milwaukee, http://www.uwm.edu/Dept/CIE/AOP/LO_what.html. (21 January, 2008).

 • Chapelle, C. 2001. Computer applications in second language acquisition: Foundations for teaching, testing and research. Cambridge: Cambridge University Press.

 • IEEE Standard for Learning Object Metadata. IEEE Learning Technology Standards Committee 15 July 2002. IEEE 1484.12.1-2002. [Draft version:] http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf. (6 July, 2009) .

 • Kossekova, G. 2004. An Introduction to Web-based biochemistry education. An abstract of PhD dissertation, Medical University, Sofia.

 • Kremenska, Anelia. 2007. Measuring Student Attitudes to Computer Assisted Language Learning, CompSysTech’2007, Sofia, ACMBUL, IV. [Наградена с грамота за най-добро представяне в секция „Образователни аспекти на компютърните системи и технологии”].

 • Kremenska, Anelia. 2008a. VEHICCLE: A Model of Web-based Language Learning, CompSysTech’2008, Sofia, ACMBUL, IV, http://ecet.ecs.ru.acad.bg/cst08/ index.php?cmd=dPage&pid=cpr. (20. August 2008).

 • Kremenska, Anelia. 2008b. Investigating Student Readiness for Computer Assisted Language Learning, CompSysTech - 2008, Sofia, ACMBUL, IV.

Приложениe / Appendix

Презентация на конференцията на проекта ЕОС 2009 г. (PDF, 2.5 Mb)