Skip to content Skip to navigation

Лингвистичен семинар

Лингвистичен семинар | Linguistics Seminar

Гергана Дачева, Красимира Алексова

Катедрата по български език към Факултета по славянски филологии кани всички бакалаври и магистранти, които се интересуват от проблемите на лингвистиката и свързаните с нея интердисциплинарни направления, да участват в създаването и провеждането на лингивстичния семинар.

В семинара ще се обменят идеи, съпътстващи процеса на създаването на текстове с лингвистична насоченост, ще се обсъждат курсови работи, магистърски тези и доклади на студентите, ще бъдат канени известни български и чуждестванни лингвисти и специалисти в съвременни интердисциплинарни области. Ще се провеждат дискусии на различни теми, които са особено актуални или дискусионни.

Желаещите да участват могат да се обърнат за повече информация към доц. д-р Гергана Дачева и доц. д-р Красимира Алексова в 139 кабинет на Ректората или на aleksova@slav.uni-sofia.bg

The Department of Bulgarian Language, Faculty of Slavic Philology is pleaded to invite all bachelor's and master's students to take part in the organization and realization of a Linguistics Seminar.

At the seminar ideas arising during the preparation of linguistics related text will be exchanged, students essays, master's theses and papers of students will also be discussed. Distinguished Bulgarian and foreign linguists and specialists in the contemporary interdisciplinary fields will be invited to participate in the seminar. Discussions on various highly debatable linguistics issues will be held.

For further information please contact Assoc. Prof. Gergana Dacheva, PhD and Ass. Prof. Krasimira Aleksova, PhD, room 139 or email to aleksova@slav.uni-sofia.bg

Авторите

Гергана Дачева е доц. д-р в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии.

Красимира Алексова е доц. д-р в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии.