Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Пашов, Петър  [Clear All Filters]
Статия в списание
Пашов, П. авт, 1981. Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци309–313.
Subscribe to Синдикирай